viernes, 12 de diciembre de 2014

Pleno Municipal (15-12-2014)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 15 de desembre de 2014
- 20:30 h

Lloc: Saló de sessions

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 6/2014 de 19 de maig.
1.2. Acta 12/2014 de 17 de novembre.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Operacions de Tesoreria.

2.2. Desestimació alegacions i aprovació definitiva modificació ordenança ordenança reguladora IBI


3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.


3.1. Aprobació del conveni transaccional proposat per Reyal Urbis S.A. per a la finalització del procediment ordinari 156/2009.

4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num. 2712/2014 A 2948/14.


C. PRECS I PREGUNTES


-------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de diciembre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 6/2014 de 19 de mayo.
1.2.  Acta 12/14 de 17 de noviembre.


2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Operaciones Tesorería 2015.

2.2. Desestimación alegaciones y aprobación definitiva modificación ordenanza  reguladora IBI. 


3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Aprobación del convenio transaccional propuesto por Reyal Urbis S.A. para la finalización del procedimiento ordinario  156/2009.

4.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2712/14 A 2948/14.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 14 de noviembre de 2014

Pleno Municipal (17-11-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria: 17 de novembre de 2014 - 20:30 h

Lloc: Saló de sessions


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 11/2014 de 20 d’octubre

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Modificació Ordenança Fiscal General. Termini IBI.
2.2. Renovació adhesió Conveni Ecovidre.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.

3.1. Aprovació inicial modificació Ordenança venta no sedentaria.
3.2. Incorporació bens al Inventari municipal

4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS EN COMISSIÓ INFORMATIVA.

4.1. Acord per a declarar “Festa de interés turístic de la C.V.” a la Setmana Santa d' Alboraya

5.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num. 2475/14 a 2711/2014.


C. PRECS I PREGUNTES


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de noviembre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 11/2014 de 20 de octubre

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Modificación Ordenanza Fiscal General. Plazos IBI.
2.2. Renovación adhesión  Convenio Ecovidrio.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Aprobación inicial modificación Ordenanza venta no sedentaria.
3.2. Incorporación bienes al Inventario municipal.

4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.

4.1. Acuerdo para declarar “Fiesta de interés turístico de la C.V.” a la Semana Santa de Alboraya.

5.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2475/2014 a 2711/14.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Alboraya a 13 de noviembre de 2014

Leer Mas...

lunes, 20 de octubre de 2014

Pleno Municipal (20-10-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d'OCTUBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 20 d’octubre de 2014
- 20:30 h

Lloc: Saló de sessions

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 9/2014 de 29 de juliol.
1.2. Acta 10/2014 de 15 septiembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Aprovació definitiva Conveni EPSAR.

2.2. Aprovació inicial i sometiment a informació pública modificació ordenança IAE.
2.3. Aprovació inicial i sometiment a informació pública modificació ordenança IBI


3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.


3.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública modificación ROM.

3.2.  Aceptació delegació obres Plan de Nucleos.

3.3. Desestimació alegacions i aprovació definitiva ordenança Patrocini.


4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num 2339/14 a 2474/14.

2. Donar compte escrit de Delegació de Govern (RE 15195/14) sobre la paga extra.


C. PRECS I PREGUNTES

--------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 d’octubre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 9/2014 de 29 de julio
1.2. Acta 10/2014 de 15 de septiembre

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Aprobación definitiva Convenio EPSAR.
2.2. Aprobación inicial y sometimiento a información pública  modificación ordenanza IAE.
2.3. Aprobación inicial y sometimiento a información pública modificación ordenanza IBI

3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Aprobación inicial y sometimiento a información pública modificación ROM.

3.2. Aceptación delegación obras Plan de Núcleos.

3.3. Desestimación alegaciones y aprobación definitiva ordenanza Patrocinio.


4.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2339/14 a 2474/14.

2. Dar cuenta escrito Delegación de Gobierno  (RE 15195/14) sobre la paga extra.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...

martes, 14 de octubre de 2014

EGUSA. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. SESIÓN ABIERTA

SESIO DE L’AYUNTAMENT PLE COM A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA


1a Convocatòria
Dia   16  d´octubre de 2014
Hora:    20.30   h
Lloc: Saló de Sessions

La Junta General de EGUSA celebrarà sessió extraordinaria i urgent el dia, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s'expressen més avall.

ORDRE DEL DÍA


 1.-APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PROPOSTA DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ RESPECTE AL DÍPTIC D´UPPA.


2.-  NOMENAMENT INTERVENTORS PER A APROVACIÓ DE L'ACTA
---------------------------------------------------------
SESION AYUNTAMIENTO PLENO COMO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1ª Convocatoria
Día  16  de octubre de 2014
Hora:  20.30    h
Lugar: Salón de Sesiones

La Junta General de EGUSA celebrará sesión extraordinaria y urgente el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan.

ORDEN DEL DÍA

1-. APROBACIÓN, SI PROCEDE PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO AL DÍPTICO DE UPPA.

2.- NOMBRAMIENTO INTERVENTORES PARA APROBACION DEL ACTA

Leer Mas...

jueves, 9 de octubre de 2014

9 d'Octubre 2014


Membres de la Corporació, guardonats, familiars i amics, veïns i veïnes. Bon dia.  

Un any més ens reunim per celebrar el nou d'octubre, aquesta data tan significativa per a nosaltres els valencians. Un motiu de celebració i també de reflexió. Certament és un dia per recordar qui som i d'on venim però també per mirar cap al futur

Els Alboraiers atresorem al menys 8 segles d’història, des que el rei En Jaume conquerí aquestes terres. En podem vore l'evolució del poble en l'exposició que visitarem al finalitzar aquest acte.

Partint de la carta fundacional del poble d'Alboraia, Maria Jose Aguilar, la nostra arxivera i comissària de l’exposició "Alboraia VIII segles d'Història escrita" fa un recorregut per la nostra història col·lectiva mitjançant documents que ens transporten a moments puntuals de la vida del nostre poble. Documents que son com finestres al passat, xicotetes màquines del temps que ens duen a l'encontre amb els nostres avantpassats i en realitat amb nosaltres mateixos.

Un poble és com un organisme viu, el formen els individus i les organitzacions que li donen vida, com el cos el formen les cèl·lules i els òrgans.

Alboraia creix amb el temps, es desenvolupa i com cadascú de nosaltres, passa per moments de felicitat i també de crisi: d'optimisme, amb el desenvolupament dels gremis i l'organització més participativa del poble,i de patiment, en períodes de repressió amb l'absolutisme o la dictadura.

També podem vore com ens afecta la malaltia, per exemple amb l'epidèmia del còlera, i com la combatem  i aprenem a tenir-ne cura per evitar-la en el futur.

Som, veritablement un organisme viu, i com a tal, el que afecta a una de les seues parts, acaba repercutint en la resta del  cos.

Aquesta mirada cap al passat  es comparable a revisar aquell volum de fotografies familiars, ens justifica qui som i ens ajuda a mirar endavant.  

Com a poble mirem enrere també per no repetir errades. Cal aprendre de nosaltres mateixos i de tot allò que ens pot ensenyar a ser millors i més feliços. Cal aprendre a organitzar-nos i a coresponsabilitzar-nos de tot allò que ens afecta com a individus i com a poble.

El nostre Estatut d’Autonomia és el marc general que ens orienta individual i col·lectivament. En ell parlem no soles d'autogovern i participació, també i de manera molt destacada de drets i deures com a ciutadans, no soles del nostre estimadíssim País Valencià o Comunitat Valenciana i de l'Estat Espanyol,   també com a Europeus i ciutadans del món.

Podem i devem aprendre uns d'altres. Europa la fan els ciutadans.amb eixe convenciment prompte els alboraiers acollirem i ens agermanarem amb altres europeus, veïns i veïnes del poble de Castanet de Tolosan, i per altra part, afermarem llaços d'amistat i cooperació amb Charagua, un poble de més enllà de l'atlàntic.

Com veieu hem evolucionat cap a una societat global, però seguim sent un poble.  Veritablement hem d'assolir nous reptes i no hem d'oblidar que cal garantir en cada poble i ciutat allò  més fonamental i irrenunciable per a cadascuna de les persones que hi habiten.

Malauradament, aquesta última crisi ens ha fet retrocedir en eixes garanties. Parlem a l'Estatut de dret al treball i la vivenda, d’igualtat i dignitat, i la realitat de cada dia va desmentint aquestos objectius.

Per sort, aquesta mateixa crisi està sacsejant les basses de la nostra organització social i política i posant de manifest que ja no podem tolerar que es puga fer un us privilegiat o abusiu dels recursos públics.

Governants i ciutadans som cada dia més conscients i cal ser més exigents. Quan l'escassesa és evident és molt important l'equitat, però també en moments d'abundància i prosperitat, cal ser encara més equitatius i conscients.

D'eixa manera podem evitar períodes de crisi que es produeixen en gran part,  degut al malbaratament de recursos i a la mala organització o un deficient control. Però cal anar en compte perquè amb l'excusa de l'austeritat i el control resulta que ens estem deixant de banda drets fonamentals que ja pensàvem que teníem assolits. Els drets dels dependents, la igualtat o l'educació  son exemples sagnants.

La prioritat és el sistema de garanties socials que ens beneficia a tots recordeu que som com un cos i no podem ignorar el dolor d'un dels nostres òrgans. Per tenir-ne cura del nostre poble es una errada retallar l’autonomia local i els recursos econòmics i legals de les administracions més properes al ciutadà.

El nostre estatut reconeix els nostres drets socials, els garantís i cal fer-los complir primer que res, amb crisi o sense ella. L'organització dels estats, de les autonomies i dels pobles estan al servei de les persones, i també ho han d'estar els sistemes financers i les polítiques econòmiques. Mai a l'inrevés.

Per altra part, la història, la propera, la que fem entre tots i totes ací al nostre poble, està plena d'exemples de persones que es dediquen al servei d'eixe bé comú del que parlem i d'exemples de superació i consecució de fites que de vegades ens semblen impossibles d'aconseguir. Tenim persones al costat que es permeten somiar amb un alt objectiu, que hi posen il·lusió i treball i finalment aconsegueixen resultats  que ens fan sentir orgullosos a tots els Alboraiers.

És per això que un dia tan significatiu com aquest reconeguem persones i organitzacions que son testimonis clars de que amb voluntat i valor es poden aconseguir els objectius que ens marquem, per ambiciosos  i utòpics que puguen semblar en un principi.

Felicite amb orgull en nom del poble d'Alboraia a
Aurora Valero a qui reconeguem una magnifica trajectòria en el món de l'art i la cultura,
A Rosana Pastor, una dona valenta,  gran davant la càmera i també al darrere, com acaba de demostrar.
A Josep Císter, un jove que s'ha guanyat l'admiració i l'estima de moltíssims espectadors als que enganxa amb les seus històries, en un indret tan competitiu i despietat com es la televisió,
AVicent Sanhermelando, “sanher” per als amics, un professor veritablement entregat a la docència i als seus alumnes, que s'ha atrevit a ampliar la seua aula per incloure joves de totes les edats i diversos llocs gràcies als seus llibres,
A Luís Vidal, un lluitador corresponsable i molt en la consecució de la democràcia i la llibertat que ara gaudim.

I felicite també a col·lectius com
Tira Avant, una organització de voluntaris, homes i dones que treballen desinteressadament per mantenir la dignitat de qui més patís en estos moments de dificultat,
i a La Penya Ciclista d' Alboraia, que du molts anys fomentant aquest esport en el poble entre persones de totes les edats, un esport que és també un mitjà de transport sostenible i no contaminat molt important per al nostre futur.

Vosaltres sou la inspiració que necessitem per seguir endavant com a persones individuals i com a poble que evoluciona a l’uníson, que es consolida  i maura, que  gaudeix o patís com un esser únic, un esser que formem tots nosaltres i que, com cadascú de nosaltres, ambiciona realment el benestar i la felicitat


Llarga vida al poble d'Alboraia i Feliç nou d'Octubre a totes les valencianes i valencians.

Leer Mas...

viernes, 12 de septiembre de 2014

Pleno Municipal (15-09-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SEPTIEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 15 de setembre de 2014
- 20:30 h

Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 7/2014 de 16 de juny.
1.2. Acta 8/2014 de 21 de juliol.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Resolució al.legacions i aprovació definitiva presupuestos 2014 y plantilla de personal.
2.2. Aprovació inicial i sometiment a informació pública modificació ordenança reguladora del IAE.
2.3. Aprovació dies festius locals.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.


3.1. Inici de tramits d’ agermanament amb la ciutat de Castanet-Tolosan i designació de membres del comité.
3.2. Inici de trámits d’ agermananamet amb la ciutat de Charagua.

4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions num 1752/14 a 2159/14.

C. PRECS I PREGUNTES
---------------------------------------------------------------------------------------
Convocatoria para a un Pleno Municipal ordinario correspondiente al  mes de SEPTIEMBRE.

Os envío los temas que vamos a tratar y me pongo a su disposición para cualquier tipo de consulta o sugerencia que crean oportuno hacerme llegar. Gracias.

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de septiembre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 7/2014 de 16 de junio
1.2. Acta 8/2014 de 21 de julio

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Resolución alegaciones y aprobación definitiva presupuesto 2014 y plantilla de personal.
2.2. Aprobación inicial y sometimiento a información pública modificación ordenanza reguladora del IAE.
2.3. Aprobación días festivos locales.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Inicio de trámites de hermanamiento con la ciudad de Castanet-Tolosan y designación de miembros del comité.
3.2. Inicio de tramites de hermanamiento con la ciudad de Charagua.

4.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1.   Dar cuenta de las resoluciones num. 1752/14 a 2159/14.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 1 de septiembre de 2014

Una elección de alcaldes demasiado interesada

El PP sigue empeñado en una elección de alcaldes demasiado "interesada" que intenta dejar fuera de posibles gobiernos de coalición a los partidos minoritarios. En nuestra opinión eso es contraproducente. 

Estar en la oposición de manera continuada permite a estos partidos mantener posturas insostenibles en el gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber si esas propuestas, las de los partidos minoritarios, son aplicables y con qué consecuencias y si son capaces de asumir el desgaste que supone gobernar. 

En Alboraia los partidos minoritarios que empezaron la legislatura en un gobierno con el PSOE han ido abandonando, sobre todo por el desgaste que supone gobernar un pueblo super endeudado y tener que hacer frente a las quejas de los ciudadanos que quieren ver resultados inmediatos y recibir servicios de calidad acordes a los impuestos que pagan. 

Esto resulta imposible si se han de pagar doce años de servicios ya prestados con menor presupuesto que cuando se dejaron de pagar (en este momento el gobierno actual de Alboraia tiene que pagar TODOS los servicios de hace 12 años con el presupuesto ordinario actual , SIN blufs urbanísticos, ya que el PP no pagó NADA- ni limpieza ni basuras, ni jardines, ni playas etc..) . 

Ese esfuerzo titánico que hacemos cada día para mantener una calidad aceptable y una gestión extremadamente austera, es siempre incomprendida por los usuarios. 

Es mucho mejor unirse a las críticas que hacer frente al inmenso trabajo que supone sacar de donde no hay, priorizar lo necesario y prescindir de lo inabordable. Eso sólo lo pueden hacer partidos con voluntad de gobierno. Los demagógicos no lo soportan. 

Por eso abandonan. 

Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo gobierna aquel a quien votan y las coaliciones de partidos pequeños son muy útiles para crecer, aquellos que se la juegan y trabajan, o hacer desaparecer a los que defienden intereses demasiado estrechos. 

Eso también es democracia.

Leer Mas...

sábado, 26 de julio de 2014

Alboraia con el Plan de Saneamiento cumple la Ley y normaliza sus cuentas en 5 años


  • No es cierto que suba el IBI como dice la oposición, ya que se mantiene el impuesto tal cuál lo aprobó el PP y Mamen Peris en 2010.

  • La concejala Mamen Peris, junto al PP, perdonó a bancos y grandes empresas una subida del  bajísimo coeficiente del IAE que hubiese permitido empezar a bajar el coeficiente del IBI.

  • En 2015 se podrá pedir la revisión de valores y se corregirá la previsión de ingresos conforme a dicha revisión.

  • No es cierto que EGUSA genere deudas de ningún tipo al Ayuntamiento. Los préstamos que concertó en legislaturas pasadas no desparecen con la empresa y ha de pagarlos EGUSA o el Ayuntamiento por ser empresa 100% municipal.


El IBI no ha sido aumentado para este Plan, ni ningún otro impuesto. En todo momento se mantiene los ingresosaprobados en 2010 por el PP y Mamen Peris, hoy en UPPA.

En la legislatura pasada el gobierno del Partido Popular pidió la revisión de los valores para poder afrontar su Plan de Saneamiento y se está aplicando la subida tal como la norma dicerepartida en 10 años y con el coeficiente aprobado entonces del 0,76. El Plan contempla la medida tal y como se aprobó en su día debido a que hasta 2015 no puede pedir una nueva revisión de valores. En 2015 se pedirá la revisión y entonces se harán los ajustes necesarios en el Plan, tal y como se prevé en las conclusiones.

Tanto el PP, como la portavoz de UPPA impidieron a este gobierno subir el coeficiente del IAE, que sólo pagan unas pocas grandes empresas y bancos de Alboraia, y es el más bajo que todos los pueblos de alrededor, ya que se aplica un coeficiente únicamente del 1. Esa subida hubiese propiciado una bajada del coeficiente del IBI por compensación.

El equipo de gobierno debe aprobar el Plan en Junta de Gobierno porque lo permite la ley aprobada por el PP y se lo exige el gobierno del Partido Popular. El ministro Montoro aprobó la medida para que los ayuntamientos endeudados no pudiesen evitar hacer los planes de saneamiento que les exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria alegando falta de mayoría en el Pleno.

Alboraia se acoge a esta medida para cumplir la ley y evitar medidas sancionadoras que perjudicarían a los vecinos o incluso una intervención del Ayuntamiento que desembocaría en una pérdida de servicios y lasubida de tasas e impuestos al máximo permitido por la ley para sufragar el déficit, tal como marca la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia,  destaca la incongruencia que supone que tanto la portavoz de UPPA, como el PP, causantes de la deuda acumulada en Alboraia, intenten impedir la aplicación de una norma que ha aprobado el mismo Partido Popular.

El interventor del Ayuntamiento de Alboraia destaca en su informe que las medidas posibles ya han sido tomadas, no en vano se han ajustado todos los gastos y ya se mermó en el ejercicio anterior la plantilla del Consistorio a niveles mínimos para mantener los servicios imprescindibles.

En esta legislatura se han reducido empresas y fundaciones, quedando únicamente la empresa EGUSAque gestiona servicios tan imprescindibles como las brigadas de obras y servicios, el autobús municipal etc. mediante las aportaciones regularizadas del Ayuntamiento.

Además la gestión de parte del patrimonio municipal, que se le cedió en su momento, de las zonas de aparcamiento, vallas publicitarias, etc. que se han actualizado y regularizado esta legislatura, le permite tener ingresos y pagar los préstamos concertados en legislaturas anteriores que pagan las hipotecas concertadas para construir edificios como la central de Policía y Emergencias o el Centro de día, o el campo de fútbol.

No es cierto que EGUSA genere deuda nueva de ningún tipo, al contrario se está reduciendo la deuda.  Además, a través de su plan de empleo, se le da trabajo a parados de larga duración con riesgo de exclusión, en coordinación con los Servicios Sociales,  en brigadas de apoyo a la limpieza de playas, de parques, etc. todos los veranos.

Sus consejeros cobran por asistencias, igual que los concejales tanto del gobierno como la oposición y la misma cantidad que todos los concejales cobran por asistir a las comisiones.

En cuanto a la venta de inmuebles, se refiere a bajos comerciales, tasados por una empresa independiente, y que son perfectamente vendibles por sus moderado precio. No sería lo mismo intentar vender, por ejemplo, el edificio de EGUSA, como ya intentó la portavoz de UPPA, al inicio de la legislatura, debido a su alto precio de aproximadamente 4 millones de euros.

Durante esta legislatura se han alquilado bajos comerciales, se han sacado concesiones administrativas y rentabilizado en lo posible parte del patrimonio. Ahora procede vender algunos inmuebles para salir del déficit y si van mejorando los ingresos por la mejora económica, moderar también los impuestos.

Por otra parte ningún grupo político ha cobrado la subvención correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 o 2014, y ningún cargo político tiene sueldo fijo, ni pagas extra, ni se paga por ellos seguridad social. Tampoco se pagan dietas o cursos a los políticos, hasta el punto que las comidas oficiales de la Corporación del día del patrón o de Navidad se las paga cada político de su bolsillo.

Leer Mas...

viernes, 25 de julio de 2014

Pleno Municipal (29-07-2014) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari en el  mes de JULIOL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 29 de juliol de 2014
 20.30 h

Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

1.1 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública pressupost general 2014 i plantilla de personal.

1.2 Aprovació modificació articles 1 i 35 dels estatuts del Consorci Pactem Nord.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

1. Donar compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de juliol del 2014, pel qual s'aprova el Plans de Sanejament  2014-2018.

----------------------
Convocatoria para a un Pleno Municipal extraordinario en el  mes de JULIO.

Os envío los temas que vamos a tratar y me pongo a su disposición para cualquier tipo de consulta o sugerencia que crean oportuno hacerme llegar. Gracias.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 29 de julio de 2014
 20.30 h

Lugar: Salón de sesiones


 A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1 Aprobación inicial y sometimiento a información pública presupuesto general 2014 y plantilla de personal.

1.2 Aprobación modificación artículos 1 y 35 de los estatutos del Consorcio Pactem Nord.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2014, por el que se aprueba el Plan de Saneamiento  2014-2018.


Leer Mas...

jueves, 17 de julio de 2014

Pleno Municipal (21-07-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JULIOL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 21 de juliol de 2014-
 20:30 h
Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 3/2014 de 24 de març
1.2. Acta 4/2014 de 22 d’abril

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Aprovació Plà Sanejament 2014-2018.


3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.


3.1. Aprovació expedient i plecs del contracte Servici de Neteja i Manteniment de espais verds i de neteja i Manteniment de Platjes.

3.2. Aprovació expedient  i plecs contracte Servici de Neteja de edificis, locals i instal.lacions municipals.

3.3. Aprovació expedient i plecs contracte gestió servici públic RSU i neteja viaria.4. ASSUMPTES  DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA

4.1. Aprovació inicial Ordenança de Patrocini.


5.   MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num 1355 a 1711/14
2. Donar compte informe evaluació plà sanejament 2012.
3. Donar compte informe plà sanejamente 2013.


C. PRECS I PREGUNTES


Alboraya a 17 de julio de 2014Leer Mas...

jueves, 10 de julio de 2014

Tres anys d’esforç de tot un poble.

Tres anys d’esforç de tot un poble.

Queda un any de legislatura i la situació no és gens fàcil per als municipis. El Govern del Partit Popular ha decidit restringir les competències dels Ajuntaments en allò més fonamental per a la ciutadania i vol que deixem de prestar serveis tan necessaris com els Serveis Socials, entre molts altres. 

Si ja en el municipi cal superar entrebancs burocràtics que retarden les ajudes que necessiten les famílies amb dificultats especials, cóm pretenen ser més àgils des d’una administració més llunyana, endeutada i mal finançada com és La Generalitat? Aquest tipus de decisions, entre moltes altres, ens indiquen que el PP no té clars els interessos de la majoria. 

Alboraia va fer el canvi amb molt d’esforç i malgrat els abandons del govern d’independents i Bloc, mantenim els objectius. No hem compartit criteris en assumptes de lluita interna i de rivalitat política. Lo primer ha estat sempre governar millor i en favor de les persones, i no de les ambicions personals ni dels interessos electoralistes d’uns o d’altres.


Per al PSPV-PSOE Alboraia som iguals tots els alboraiers i tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions. Seguim compromesos en mantenir els serveis, controlar les despeses i amb l’esforç de tots i totes, revertir la situació d’aquest ajuntament greument endeutat. Entenem que no és de gust governar en estes condicions. 

Cal prioritzar molt clarament i salvar entrebancs burocràtics i imposicions restrictives per atendre les necessitats del poble... I no rendir-se, passe el que passe. Cal defendre amb ungles i dents les ajudes d’emergència, o el bus groc i el 31, l’escola pública, l’EPA i Mon Gran... per molt que puga ser “competencia impropia”. 

És més fàcil fer demagògia. I fer-la des de fora del govern, sense assolir responsabilitats, és quasi gratis, però ningú oblidarà que alguns, quan tingueren l’oportunitat, no la van aprofitar per fer el que ara diuen que farien.

Publicat a "el Periòdic". Ajuntament d'Alboraia. Juny 2014


Leer Mas...

miércoles, 2 de julio de 2014

Tres anys d’alcaldia

"La prioritat del meu equip de govern son els veïns i les veïnes"

Ara fa tres anys que tinc el privilegi de ser l’alcalde d’Alboraia. Governar el poble es una tasca apassionant però també molt exigent. Eixa exigència ha fet que començarem molts i a hores d’ara romanguem poquets. Junts vàrem fer un projecte de govern a quatre anys; el PSOE i la regidora Raquel Casares el mantenim i seguim lluitant per dur-lo endavant.

La dificultat més important és l’economia, tots sabeu que cal que dediquem una part substancial del pressupost anual per pagar gastos de les legislatures anteriors del Partit Popular. Amb un pressupost minvat hem de tenir sempre present allò que més ens preocupa a tots i totes com és:

L’OCUPACIÓ:  Cada any duguem a terme plans d’ocupació dirigits principalment a persones del poble amb especials dificultats econòmiques i a joves. Serveis de platges, reforç de neteja i manteniment, becaris... son campanyes curtes que ajuden les famílies amb més dificultats o als joves que necessiten una primera oportunitat de treball.

Per altra part, dediquem un gran esforç a impulsar el comerç, els emprenedors i productors locals col·laborant amb tots ells per difondre el seus productes i serveis i  mantenir els llocs de treball en les seues empreses. Amb les nostres Agents de Desenvolupament Local treballa amb eixe objectiu tot un equip que integra els mitjans de disseny, difusió i organització de campanyes de l’Ajuntament.
A més a més, hem aconseguit mantenir els serveis públics fonamentals i els treballadors que els hi donen suport.

LA SOLIDARITAT: Els Serveis Socials i els programes d’atenció als majors i dependents o les beques de menjador o guarderia son fonamentals, per més que el Govern de Rajoy tinga previst llevar-nos les competències als ajuntaments. Ara més que mai, la solidaritat  és el més important. Seguim fent l’esforç malgrat les dificultats i esperem millorar i agilitzar les ajudes.

L’EDUCACIÓ:  Defenem l’educació d’adults i l’escola pública i treballem amb la col·laboració intensíssima de les AMPA i els claustres del professorat. Sense ells seria impossible atendre com cal els centres educatius. Seguim promocionant les aules d’idiomes, mantenint la informàtica i el taller d’art.

LA CULTURA obté una implicació i col·laboració inestimable per part de les associacions, les companyies de teatre, el Musical o els artistes locals. Igualment en l’esport o les festes, la participació és constant i imprescindible.

És una tasca comú mantenir viu el poble en una convivència sana, solidària i gratificant, amb independència de l’escassesa o l’abundància que puguem patir o gaudir en Alboraia. És el temps de LES PERSONES, els diners no poden ser tot ni el més important. Junts ho aconseguim cada dia. Gràcies de bestreta i endavant! 

Ara gaudim junts d'unes festes senzilles però participatives i ben divertides.

Bones festes a tots i totes!

Leer Mas...

martes, 24 de junio de 2014

Carta abierta a la ciudadanía

Estimad@s militantes.
Ante la publicación del partido BLOC-COMPROMÍS de Alboraia, deseo que todos y todas tengáis claras las actuaciones del gobierno que presido y del Bloc referentes a los temas que tratan en su periódico. Es importante que tengáis argumentos para desmontar toda esa demagogia que esgrimen para justificar su abandono del gobierno y su falta de compromiso y responsabilidad. Nada hay más fácil que no hacer nada y dejar que sean otros quienes tomen las decisiones para poder criticarlas.
Tema de denuncia a Manuel Álvaro. BLOC-Compromís decidió en su día junto al PSPV-PSOE no acudir a la fiscalía con el  primer documento elaborado por un penalista (propuesto por la Sra. Peris) en el cuál se podían detectar a simple vista errores, (intencionados… o no) y que afirmaba que no tenía toda la documentación para decir si verdaderamente había delitos penales. Nuestra opinión conjunta era que se debía actuar como Ayuntamiento y no como partido. Se presentó el documento precipitadamente a la Fiscalía por parte de dos partidos (UPPA y CIALBO) sin esperar a más estudio por parte de los jurídicos del Ayuntamiento y por lo tanto el Ayuntamiento quedó a la espera de los requerimientos del juez. A pesar de todo y ante las dudas del Bloc, les pedimos que fuesen sus propios abogados los que valorasen los hechos con TODA la documentación disponible.
Por el contrario hicieron un informe basado únicamente en el informe defectuoso, que como ya hemos dicho tenía muchos errores. Y se fueron del gobierno para denunciar por su cuenta, y así poder utilizarlo políticamente, curiosamente contra el PSOE.  
Ante eso decidimos iniciar una comisión de investigación que pusiese en conocimiento de todos los concejales todos los documentos y se pudiesen aclarar todas las dudas y errores detectados. Una vez hecho esto, debemos  pedir a un especialista penalista que lo analice todo y nos diga si el Ayuntamiento puede haber sido perjudicado a través de delitos penales cometidos por el PP y si debe personarse en la causa contra Manuel Álvaro.
Recordemos que la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, analizaron las actuaciones del PP pero no ha iniciado acciones penales contra nadie. Pero por si acaso, se ha puesto todo de nuevo sobre la mesa y será el Pleno quien decida si el Ayuntamiento debe o no personarse, a la vista de los informes y los documentos. Si no lo hacemos así, se podría alegar persecución política e invalidar todo. Las responsabilidades políticas están claras y por eso el PP ha perdido el gobierno. Las responsabilidades penales si las hay, deben ser probadas con rotundidad o se quedará todo en “agua de borrajas”.
Condonación de la deuda del MetroBloc- Compromís olvida decir que lo que reclaman al Pleno ya se lo pidió el Pleno a EGUSA que lo hiciera y EGUSA, que es la competente para ello, lo hizoY que un informe del Secretario del Ayuntamiento dice que el Pleno no es competente para hacer esas reclamaciones y  que acordar hacerlas es nulo de pleno derecho. Aunque insisto, las reclamaciones ya están solicitadas desde EGUSA, que es la competente para hacerlo, de hecho la Conselleria de Infraestructuras ya ha contestado a la reclamación patrimonial de los derechos de compra de las parcelas de la huerta..
Otra demagogia barata para ir en contra del PSOE que SIEMPRE ha pedido no tener que pagar el soterramiento, incluso a nuestro presidente Lerma en su día y a los siguientes del PP. Y nunca hemos cambiado de opinión.
En resumen, el PSOE siempre ha estado en contra de pagar el soterramiento del metro y está actuando en consecuencia
Propuestas para mejorar las Ayudas de Emergencia, rechazadas por el PSOE porque eran mera copia de otras ordenanzas y no se adaptaban a las necesidades de Alboraia, porque el objetivo explicado en la Comisión Informativa era NO retrasar las ayudas ya que había más de 40 pendientes de pago. El acuerdo  con ellos era no presentar alegaciones para no retrasar las ayudas y  estudiar con posterioridad las posibles mejoras en los tramites y en los criterios de adjudicación.. Pero no, han pasado por encima del acuerdo y les ha podido el deseo de protagonismo. Con su deplorable actitud han retrasado la ayuda a familias SIN NADA un mes más. Esa es su manera de trabajar por el pueblo y por los más necesitados.

Camí Fondo. Se hacen eco ahora de las reivindicaciones de la Patacona, pero en su día hicieron desde el Gobierno una encuesta que tardaron meses en poner sobre la mesa porque la mayoría de los labradores de la zona dicen que se oponen al sentido único o porque tapar la acequia tiene problemas y ellos decían que “desvirtúa la huerta” y además era mucho gasto y hay que conseguir el permiso de la acequia… todo eso se les olvida ahora y de nuevo utilizan la demagogia para reclamar una solución que ellos en el gobierno no supieron encontrar, o no quisieron asumir sus muchas consecuencias.
El gobierno sigue trabajando en el tema y mientras hemos habilitado y señalizado una ruta paralela para bicis y peatones por la huerta, que inexplicablemente algunos se niegan a utilizar porque “cuesta 10 minutos más llegar a la Patacona” aunque sea mucho más segura. Es una solución provisional pero válida. Naturalmente que el Camí Fondo necesita una solución; pero la solución no es abandonar el gobierno y dejar que otros decidan.
PSOE vota en contra en el Pleno de que el pueblo pueda decidir la forma de EstadoComo todos sabéis, el PSOE en las cortes ha adoptado una postura en este tema y debemos apoyarla como partido. La decisión debe venir a través de una reforma constitucional que nada tiene que ver con la abdicación del rey. Reformemos la Constitución y votemos en referéndum un sistema u otro.
En eso estamos de acuerdo y la decisión le compete a nuestros compañeros representantes en las Cortes. (Pero queda tan de izquierdas hacer en una moción esa demagogia!). Naturalmente que el pueblo es quien tiene que decidir la forma de Estado!

Aprobamos una obra de ampliación del gimnasio de la PataconaLa Sra Benlloch era la responsable de deportes y nunca hizo ninguna petición de mejora en las reclamaciones de los vecinos en cuanto al ruido de la maquinaria. Porque al parecer los documentos de la licencia dicen que cumple con la normativa. Con esta ampliación, que en nada influye en la maquinaria molesta, ya que es una ampliación de una sala de aparatos de gimnasia y nada más, se podrán revisar seguramente las mediciones e incluso acordar alguna medida paliativa. (De buena vecindad si siguen cumpliendo con los niveles de ruido que dice la ley, ya que no les podemos obligar a ir más allá). La responsable de deportes jamás ha convocado la comisión de seguimiento de la piscina ni ha avanzado en el problema que ahora denuncia. Era su responsabilidad negociar y no supo hacerlo. Más demagogia!
Por otra parte la ampliación del gimnasio de la Patacona es un beneficio municipal ya que hace que disminuya la aportación del ayuntamiento a la gestión de la piscina.
ES evidente que durante 3 años la concejala responsable, del Bloc, NO ha realizado ninguna acción con relación a las molestias que origina la maquinaria de la piscina.

El Instituto público.
Parece que ahora el Bloc- Compromís es el único defensor del instituto. Ellos saben que para que sea algún día una realidad hay que obtener el suelo y que el suelo se obtendrá con el Plan General. Un Plan en el que llevamos tres años trabajando y que ya veremos si el Bloc está dispuestos a aprobar. Ha sido el PSOE quien ha intentado recoger todas sus tibias sugerencias, nunca hechas por escrito, sin comprometerse a nada y sin querer asumir responsabilidades al respecto. Ahora piden el instituto e insinúan que sin el Plan General se puede obtener.
Son 15.000 metros que habría que expropiar, además de hacer un Plan Especial que la Consellería rechaza, (como rechazó el del Ausias Marchpor ser huerta protegida) en todo caso habría que urbanizar la zona, llevar los suministros etc. y todo a cargo de las maltrechas arcas del Ayuntamiento en vez de obtenerse como carga del sector recalificado. Sin el Plan General  será difícil obtener el suelo del instituto, pero es más cómodo no mojarse y marear a los padres con promesas difíciles de cumplir. No os suena como las promesas del PP? Pero los que nos parecemos al PP somos nosotros. De nuevo pura demagogia!
Hay que aprobar el PGOU contando con todos los partidos: ese era nuestro acuerdo de gobierno de hace tres años. ¿Por qué ahora se desmarca el Bloc?
Una de las responsabilidades que Compromis ha abandonado al “escaparse” del gobierno es la gestión y disciplina urbanística, claro si hay que marcar una disciplina en la huerta y en el casco urbano … que lo hagan otros!!.
Y todo así, Bloc-Compromís no cuenta una verdad y no asume que ha estado en el gobierno y no ha hecho nada, porque tiene miedo a comprometerse, a mojarse. Siempre habrá alguien en desacuerdo y a veces nos podemos equivocar, pero gobernar es asumir responsabilidades y ni ellos ni UPPA ni CIALBO, ni el PP en su día,  asumen sus responsabilidades nunca. Todo es culpa de Zapatero o del PSOE en general.
Tienen razón, culpa nuestra es la Sanidad universal y gratuita,  la Escuela Pública y de calidad,  la ley de dependencia y las leyes de igualdady muchas de las cosas que ahora reivindican otros como suyas.
¡No se lo permitamos compañeros y compañeras! Defendamos nuestra gestión y nuestros logros en Alboraia y en todo el país!

Para hablar de todo esto y de los procesos orgánicos que tenemos en marcha os esperamos en la agrupación, sobre todo los miércoles en la Mitja horeta.
Saludos socialistas.
Miguel Chavarría Díaz
Secretario General Agrupación Socialista de Alboraia

Leer Mas...

viernes, 13 de junio de 2014

Pleno Municipal (16-06-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JUNY.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 16 de juny de 2014-
 20:30 h
Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

1.1. Proposta Bloc-Compromis RE 7837/14.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.

2.1. 1. Autorització obres ampliació fitness poliesportiu patacona.

3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

3.1. Desestimació alegacions i aprovació definitiva ordenança ajudes emergencia

4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num 833 a 1037/2014
2. Donar compte liquidació 2013.
3. Donar compte informe estabilitat.


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

jueves, 15 de mayo de 2014

Pleno Municipal (19-05-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 19 de mayo de 2014- 20:30 h
Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA


1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

1.1. Modificació de crèdits per crèdits extraordinaris exp. 7/2014

1.2. Aprovació conveni financiació obres públiques amb l’entitat pública de sanejament de aigues residuals de la comunitat valenciana.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.

2.1.Comanda gestió platges.3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

3.1. Desestimació alegacions i aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la tasa per la prestació del servei d’aigua potable i l’ordenanza reguladora de la tasa per la prestació del servei de clavegueram


4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num 833 a 1037/2014


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...