viernes, 15 de febrero de 2019

Pleno Municipal (18-02-2019)Pleno Municipal (18-02-2019)


SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de febrer de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.Solicitud subvenció IVACE per a la millora i modernització del polígons any 2019.

1.2. Aprovació ordenança seus festeres tradicionals


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació ordenança preu públic escola infantil Patacona.

3. Mocions


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1 a 403 de 2019


C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de febrero de 2019
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.Solicitud subvención IVACE para la mejora y modernización del polígonos año 2019.

1.2. Aprobación ordenanza sedes festeras tradicionales

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación ordenanza precio público escuela infantil Patacona.

3. Mociones


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1 a 403 de 2019


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...