lunes, 23 de noviembre de 2015

Pleno Municipal (24-11-2015) EXTRAORDINARIOSESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1a Convocatòria: 24 de novembre de 2015, 09:00h
Lloc: Sala de Plens

ORDE DEL DIA

1. SORTEIG MEMBRES MESAS ELECTORALS CORTS GENERALS 2015.

----------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 24 de noviembre de 2015, 09:00h
Lugar: Salón de Plenos

ORDEN DEL DÍA

1. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES CORTES GENERALES 2015.

Leer Mas...

viernes, 13 de noviembre de 2015

Pleno Municipal (16-11-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 16 de novembre de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.EXTINCIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SÒL PUBLIQUE ENTRE LES PARCEL·LES G I H DEL PAI PRI PATACONA.
          Es queda sobre la taula
1.2. CONVENI URBANÍSTIC DE RESERVA D'APROFITAMENT POL 2 PAR 49
 Votació:   PSOE:          Compromis:          PP:          C's:          EUPV:

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. OPERACIONS TRESORERIA 2016
Votació:   PSOE:          Compromis:          PP:          C's:          EUPV:

2.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EXPEDIENT 11_2015
2.3. EXPEDIENT PLA ECONÒMIC FINANCER DIPUTACIÓ
2.4. MODIFICACIÓ REGLAMENT SEGONA ACTIVITAT.
2.5. APROVACIÓ CATALEG I BAREM LLOCS SEGONA ACTIVITAT
2.6. DISTINCIONS I CONDECORACIONS AGENTS POLICIA LOCAL

3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

3.1. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXPEDIENT CREACIÓ LLOC ASSESSOR MITJANS DE COMUNICACIÓ I PREMSA

4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS NÚM. DE LA 2224 Al 2574/15.
2. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 3T 2015.
3. DONAR COMPTE INFORME PERÍODE MITJÀ PAGAMENT PROVEÏDORS 3T
2015
4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2014.
5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE DATA 3 DE NOVEMBRE DEL 2015 RELATIU A L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
6. DONAR COMPTE ESCRIT SINDICATURA DE COMPTES

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 16 de noviembre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACION, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.EXTINCION CONCESION DEMANIAL DEL SUELO PUBLICO ENTRE LAS PARCELAS G Y H DEL PAI PRI PATACONA
1.2. CONVENIO URBANISTICO DE RESERVA DE APROVECHAMIENTO POL 2 PAR 49

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2. 1. OPERACIONES TESORERIA 2016
2.2. MODIFICACION DE CREDITOS POR TRANSFERENCIA DE CREDITOS EXPEDIENTE 11_2015
2.3 EXPEDIENTE PLAN ECONÓMICIO FINANCIERO DIPUTACION
2.4. MODIFICACION REGLAMENTO SEGUNDA ACTIVIDAD.
2.5. APROBACION CATALOGO Y BAREMO PUESTOS SEGUNDA ACTIVIDAD
2.6. DISTINCIONES Y CONDECORACIONES AGENTES POLICIA LOCAL

3. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

3.1. RESOLUCION ALEGACIONES EXPEDIENTE CREACION PUESTO ASESOR MEDIOS DE COMUNICACION Y PRENSA

4. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DAR CUENTA RESOLUCIONES NUM. DE LA 2224 A 2574/15.
2. DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 3T 2015.
3. DAR CUENTA INFORME PERIODO MEDIO PAGO PROVEEDORES 3T 2015
4. DAR CUENTA LIQUIDACIÓN 2014.
5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 RELATIVO A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
6. DAR CUENTA ESCRITO SINDICATURA DE CUENTAS

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...