miércoles, 15 de noviembre de 2017

Pleno Municipal (20-11-2017)

Pleno Municipal (20-11-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 20 de novembre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de setembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1.  ADHESIÓ CODI ÈTIC DE TURISME VALENCIÀ

2.2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE INSTAL·LACIÓ DE REG CAMP DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACIÓ REGLAMENT SAD.

2.4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA PEIS


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. CONVENI DE PAGAMENT DEUTE AJORNAT PACTEM NORD

3.2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AMB DIFERENT ÀREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS

4.MOCIONES.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions  núm. 2378 a 2680 de 2017
2. Donar compte informe morositat 3T 2017
3. Donar compte informe pmp 3T 2017C. PRECS Y PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL  AYUNTAMIENTO EN PLENO

1a Convocatòria: 20 de noviembre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de septiembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1.  ADHESIÓN CÓDIGO ÉTICO DE TURISMO VALENCIANO

2.2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACION REGLAMENTO SAD.

2.4. MODIFICACIÓN ORDENANZA PEIS

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. CONVENIO DE PAGO DEUDA APLAZADA PACTEM NORD

3.2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON DIFERENTE ÁREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS

4.MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones  num. 2378 a 2680 de 2017
2. Dar cuenta informe morosidad 3T 2017
3. Dar cuenta informe pmp 3T 2017


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...