lunes, 18 de marzo de 2019

Pleno Municipal (21-03-2019)Pleno Municipal (21-03-2019)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de març de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA  D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Informació pública Pla General Estructural i Pla d'Ordenació Detallada.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. RPT 2019
2.2.  Pressupost 2019 i Plantilla.
2.3. Modificació Taxa transport públic.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 404 a 706 de 2019.

C. PRECS I PREGUNTES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA  DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Información pública Plan General Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. RPT 2019
2.2.  Presupuesto 2019 y Plantilla.
2.3. Modificación Tasa transporte público.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 404 a 706 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...