jueves, 12 de abril de 2018

Pleno Municipal (16-04-2018)

Pleno Municipal (16-04-2018)SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 16 d'abril de 2018, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall

A. PART RESOLUTIVA
1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ
SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANIMO, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Inclusió en el Pla Edificant de dos noves actuacions.
1.2. Adhesió municipis contra la violència de gènere
1.3. Liquidació concessió demanial- Inmobiliaria Lasho sa. exp. 49/2007
1.4. Sol·licitud de subvenció , pla municipal d'inclusió i cohesió social
1.5. Adhesió de l'Ajuntament d'Alboraia al sistema d'adquisició centralitzada
materialitzat en la central de servicis innovadors i sostenibles de l'excma. diputació de valència (expte. 32/2018)

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ DE DESENROTLLAMENT
ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Inici expedient fill adoptiu
2.2. Adhesió central de compres Generalitat Valenciana (expte. 42/2018)

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

3.1. “Informe d'alcaldia sobre les resolucions núm, 15/2018 i 16/2018 amb
registre d'eixida 1653 i 1654, números d'expedient 990/2018 i 992/2018 respecte
a la intenció de l'Ajuntament de no renovar el contracte de cessió de les instal·lacions
del port esportiu i el seu local club nàutic de Port Saplaya. Preguntes dels membres de
la corporació. Debat i votació.

4. MOCIONS

5. PRESA DE RAÓ RENÚNCIA D. MIQUEL SOLÍS LLISTÓ

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les Resolucions número 608 a 810 de 2018.

C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------------------
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANIMO, HUERTA
Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Inclusión en el Plan Edificant de dos nuevas actuaciones.
1.2. Adhesión municipios contra la violencia de género
1.3. Liquidación concesión demanial-Inmobiliaria Lasho sa. exp. 49/2007
1.4. Solicitud de subvención , plan municipal de inclusión y cohesión social
1.5. Adhesión del Ayuntamiento de Alboraya al sistema de adquisición centralizada materializado en la central de servicios innovadores y sostenibles de la excma. diputación de valencia (expte. 32/2018)

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS
.
2.1. Inicio expediente hijo adoptivo
2.2. Adhesión central de compras Generalitat Valenciana (expte. 42/2018)

3. PROPUESTA DE RESOLUCION

3.1. “Informe de alcaldía acerca de las resoluciones num, 15/2018 y 16/2018 con
registro de salida 1653 y 1654, números de expediente 990/2018 y 992/2018 con
respecto a la intención del Ayuntamiento de no renovar el contrato de cesión de las
instalaciones del puerto deportivo y su local club náutico de Port Saplaya.
Preguntas de los miembros de la corporación. Debate y votación.

4. MOCIONES.

5. TOMA DE RAZON RENUNCIA D. MIQUEL SOLÍS LLISTÓ

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
PLENO

1. Dar cuenta de las Resoluciones número 608 a 810 de 2018.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...