jueves, 14 de enero de 2016

Pleno Municipal (18-01-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de GENER.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de enero de 2016. 20:30H

Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 12/2015 de 19 d'octubre.

2. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

1.1. NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2817 A 3005/15

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------
1ªConvocatoria: 18 de enero de 2016,  20:30h

Lugar: Salón de Plenos

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

A. PART RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 12/2015 de 19 de octubre.

2. ASUNTOS NO DICTAMINADOS

1.1. NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR.

3. MOCIONES


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 2817 A 3005/2015C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...