jueves, 15 de marzo de 2018

Pleno Municipal (20-03-2018)

Pleno Municipal (20-03-2018)
SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de març de 2018, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDETS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS


1.2.  PARTICIPACIÓ EN LES AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS


2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

Donar compte de les resolucions numere 404 a 607 de 2018C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 de marzo de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS


1.2.  PARTICIPACIÓN EN LAS AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONOS

2. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

Dar cuenta de las resoluciones numero 404 a 607 de 2018


C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...