jueves, 24 de diciembre de 2015

SALUDA de l'ALCALDE


Finalitzem un intens any electoral, conseqüència del qual es va produint la reorganització de totes les estructures de govern i una nova correlació de forces i poders. El canvi a la nostra Comunitat ha estat molt important i es respira un flaire de novetat i d'il·lusió veritablement saludable. És cert que governar consensuant a cada pas no és gens fàcil, cal copsar molt bé el que es fa i com es fa per obtenir el desitjat consens, és un bon exercici tant per al govern com per a l’oposició, la qual ja no es pot limitar a un paper passiu o crític i ha de corresponsabilitzar-se tant del que es fa, com del que no es fa al poble o al país amb el seu vot.


A Alboraia responem a més a més al desig de transparència i de participació de la ciutadania avançant en la posada en marxa del nou Portal de Transparència i les Sectorials de Participació Ciutadana. Prompte tot el sistema estarà ja funcionant i des de casa, amb un “clic”, qualsevol veí o veïna podrà vore què i com es fa a l’Ajuntament, i també totes les regidories tindran la corresponent Sectorial creada, on es sotmetran a consulta les propostes del govern i alhora, els col·lectius ciutadans transmetran al govern les seues iniciatives.


Així, estem avançant per donar complida resposta a les noves exigències democràtiques que entre tots ens hem marcat. Fins i tot, excepte un, els partits han acceptat la meua proposta de formar part de la Junta de Govern, on qualsevol decisió que no ha d’anar al Ple, es pot discutir complidament.


Cada formació política tria les seues estratègies i fins on es vol comprometre, però la majoria pensem que Alboraia necessita de tots els seus representants per construir un futur que responga a les expectatives de la seua ciutadania, i per donar solucions consensuades i justes als moltíssims problemes que encara devem resoldre. Sens dubte junts som millors i tenim més força.


Us desitge un Bon Nadal i que l’Any Nou ens oferisca, a totes i tots, noves oportunitats per ser més feliços.

el Periòdic. Ajuntament d'Alboraia. Desembre 2015

Leer Mas...

Nou any, nous projectes

Deixem enrere el 2015 i ens endinsem en l’any nou amb l’objectiu principal d’aprovar uns nous pressupostos per 2016 que ens permeten seguir avançant i fer front a les necessitats quotidianes amb èxit, sense oblidar cada any alleugerir una miqueta els vells problemas econòmics. Volem pensar que ja hem fet múscul i que a poc a poc ens han d’entrebancar menys per dur a terme els nous projectes que necessita el poble.

Encetem un any en el qual la joventut té un especial protagonisme, cal revifar l’associacionisme juvenil i donar-los oportunitats tant d’oci com de formació i treball, sempre amb la seua participació i protagonisme mitjançant instruments com la Sectorial de Joventut.

També l’horta entra de ple a les activitats per a les famílies del municipi, amb la fi d’aconseguir un millor coneixement i posada en valor de l’horta, així com als plans de formació per a joves i aturats. Farem també un estudi sobre el terreny per encetar el banc de terres que previnga l’abandó de parcel·les o el recolzament a organitzacions com la DO de la Xufa. Al temps, seguirem treballant el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) amb el recolzament de la Conselleria per possibilitar la mínima ocupació d’horta que ens permeta la llei per aconseguir els equipaments educatius, etc. que necesita el poble.

Mentres seguim acollintnos a tot tipus d’ajudes i subvencions per millorar el poble, o unint-nos als Plans per a evitar la pobresa energètica, la intermediació amb els bancs per evitar desnonaments, etc. i no ens oblidem d’atendre les famílies amb problemes, entre les habituals mesures socials.

Queda molt per fer. Bones festes i feliç 2016

el Periòdic. Ajuntament d'Alboraia. Desembre 2015


Leer Mas...

lunes, 21 de diciembre de 2015

Pleno Municipal (21-12-2015)


SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 21 de desembre de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA


1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. ANUL·LACIÓ MODIFICACIÓ DE CREDETS EXPEDIENT 11_2015
2.2. PROPOSTA ACORD RECAPTACIÓ EXECUTIVA
2.3. ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PLANS DE NUCLIS.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2575 Al 2816


C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 21 DE DICIEMBRE DE 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. ANULACION MODIFICACION DE CREDITOS EXPEDIENTE 11_2015
2.2. PROPUESTA ACUERDO RECAUDACION EJECUTIVA

2.3. ACEPTACIÓN DELEGACION PLAN DE NUCLEOS.

3. MOCIONES


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 2575 A 2816


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

lunes, 23 de noviembre de 2015

Pleno Municipal (24-11-2015) EXTRAORDINARIOSESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1a Convocatòria: 24 de novembre de 2015, 09:00h
Lloc: Sala de Plens

ORDE DEL DIA

1. SORTEIG MEMBRES MESAS ELECTORALS CORTS GENERALS 2015.

----------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 24 de noviembre de 2015, 09:00h
Lugar: Salón de Plenos

ORDEN DEL DÍA

1. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES CORTES GENERALES 2015.

Leer Mas...

viernes, 13 de noviembre de 2015

Pleno Municipal (16-11-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 16 de novembre de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.EXTINCIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SÒL PUBLIQUE ENTRE LES PARCEL·LES G I H DEL PAI PRI PATACONA.
          Es queda sobre la taula
1.2. CONVENI URBANÍSTIC DE RESERVA D'APROFITAMENT POL 2 PAR 49
 Votació:   PSOE:          Compromis:          PP:          C's:          EUPV:

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. OPERACIONS TRESORERIA 2016
Votació:   PSOE:          Compromis:          PP:          C's:          EUPV:

2.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EXPEDIENT 11_2015
2.3. EXPEDIENT PLA ECONÒMIC FINANCER DIPUTACIÓ
2.4. MODIFICACIÓ REGLAMENT SEGONA ACTIVITAT.
2.5. APROVACIÓ CATALEG I BAREM LLOCS SEGONA ACTIVITAT
2.6. DISTINCIONS I CONDECORACIONS AGENTS POLICIA LOCAL

3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

3.1. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXPEDIENT CREACIÓ LLOC ASSESSOR MITJANS DE COMUNICACIÓ I PREMSA

4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS NÚM. DE LA 2224 Al 2574/15.
2. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 3T 2015.
3. DONAR COMPTE INFORME PERÍODE MITJÀ PAGAMENT PROVEÏDORS 3T
2015
4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2014.
5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE DATA 3 DE NOVEMBRE DEL 2015 RELATIU A L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
6. DONAR COMPTE ESCRIT SINDICATURA DE COMPTES

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 16 de noviembre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACION, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.EXTINCION CONCESION DEMANIAL DEL SUELO PUBLICO ENTRE LAS PARCELAS G Y H DEL PAI PRI PATACONA
1.2. CONVENIO URBANISTICO DE RESERVA DE APROVECHAMIENTO POL 2 PAR 49

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2. 1. OPERACIONES TESORERIA 2016
2.2. MODIFICACION DE CREDITOS POR TRANSFERENCIA DE CREDITOS EXPEDIENTE 11_2015
2.3 EXPEDIENTE PLAN ECONÓMICIO FINANCIERO DIPUTACION
2.4. MODIFICACION REGLAMENTO SEGUNDA ACTIVIDAD.
2.5. APROBACION CATALOGO Y BAREMO PUESTOS SEGUNDA ACTIVIDAD
2.6. DISTINCIONES Y CONDECORACIONES AGENTES POLICIA LOCAL

3. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

3.1. RESOLUCION ALEGACIONES EXPEDIENTE CREACION PUESTO ASESOR MEDIOS DE COMUNICACION Y PRENSA

4. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DAR CUENTA RESOLUCIONES NUM. DE LA 2224 A 2574/15.
2. DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 3T 2015.
3. DAR CUENTA INFORME PERIODO MEDIO PAGO PROVEEDORES 3T 2015
4. DAR CUENTA LIQUIDACIÓN 2014.
5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 RELATIVO A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
6. DAR CUENTA ESCRITO SINDICATURA DE CUENTAS

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

viernes, 16 de octubre de 2015

Pleno Municipal (19-10-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d'OCTUBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 19 d'octubre de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, APROVACIÓ DE ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 11/2015 de 21 de setembre.

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Instruccions execució servicis externs contractats per l'Ajuntament exp. 20/2015
2.2. Expedient compatibilitat Eduardo Monros Lliso.

3, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, DEPORTS , JUVENTUT I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Aprovació modificació ordenança reguladora de la venta no sedentaria.
3.2. Designació responsable del contracte RSU i neteja viaria.
3.3. Imposició penalitats per incumpliment de obligaciones contractuales.

4. RATIFICACIÓ DE LA ALEGACIÓ MUNICIPAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ A 3 CARRILS DE LA V-21.

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1913 a 2223.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 19 de octubre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1 Aprobació acta 11/2015 de 21 de septiembre.

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1 Instrucciones ejecución servicios externos contratados por el ayuntamiento exp. 20/2015.
2.2. Expediente compatibilidad Eduardo Monros Lliso.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Aprobación modificación ordenanza reguladora de la venta no sedentaria.
3.2. Designación responsable de contrato RSU y limpieza viaria.
3.3. Imposición penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

4. RATIFICACIÓN DE LA ALEGACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN A 3 CARRILES DE LA V-21,

5. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1913 a 2223.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 17 de septiembre de 2015

Pleno Municipal (21-09-2015)SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SEPTEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 21 de setembre de 2015, 20:30h

Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, APROVACIÓ DE ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 9/2015 de 13 de juny
1.2. Aprovació acta 10/2015 de 16 de juliol

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Modificació article 15 de l'Ordenança de Platges.
2.2. Aprovació inicial Reglament Consell Local de Comerç.
2.3. Aceptació delegació Pla de Nuclis 2014-2015.

3, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, DEPORTS , JUVENTUT I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Canvi denominació municipi.
3.2. Díes festius locals.
3.3. Modificació lloc num. 218 de la Relació de llocs de treball del Técnic de Medi Ambient.
3.4.Creació lloc Assessor Mitjans de Comunicació i Premsa

4. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EJERCICI 2013

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.1216 a 1912/15.
2. Dar cuenta de informes tresoreria (morosidad 2o trimestre I periode mitja de pagament a proveedors 2o trimestre 2015)

C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1aConvocatoria: 21 de septiembre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1 Acta 9/2015 de 13 de junio,
1.2. Acta 10/2015 de 16 de julio.

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1 Modificación artículo 15 Ordenanza de Playas.
2.2. Aprobación inicial Reglamento Consejo Local de Comercio.
2.3. Aceptación delegación Plan de Nucleos 2014-2015.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEPORTES, JUVENTUD Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Cambio denominación municipio.
3.2. Días festivos locales.
3.3. Modificación puesto num. 218 de la Relación de Puestos de Trabajo del Técnico de Medio Ambiente.
3.4. Creación puesto Asesor Medios de Comunicación y Prensa.

4. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013.

5. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm.1216/15 a 1912/15.
2. Dar cuenta de Informes tesorería (morisidad 2o trimestre de 2015 y periodo medio pago a proveedores 2o trimestre 2015)

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

lunes, 13 de julio de 2015

Pleno Municipal (16-07-2015) EXTRAORDINARIO

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ª Convocatoria:  16 de juliol de 2015, 20:30 h
Lloc: Auditori Municipal

A. PART RESOLUTIVA
1. PERIODICITAT SESSIONS PLE.
2. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES.
3. NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ORGANS COL.LEGIATS.
4. INDEMNIZACIONS I ASISTENCIES PER PRESENCIA EN ORGANS COL.LEGIATS DE  LA CORPORACIÓ
5, DONAR COMPTE DECRET 2015/1588 DE 7 DE JULIOL, DE DELEGACIONS.

6, DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS.

-------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 16 de julio de 2015, 20.30 h
Lugar: Salón de Plenos
A. PARTE RESOLUTIVA.
1. PERIODICIDAD SESIONES PLENO.
2. CREACION COMISIONES INFORMATIVAS.
3. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS
4. INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS POR PRESENCIA EN ORGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACION
5. DAR CUENTA DECRETO 2015/1588 DE 7 DE JULIO, DE DELEGACIONES.

6. DAR CUENTA CONSTITUCION GRUPOS MUNICIPALES.


Leer Mas...

lunes, 15 de junio de 2015

Discurs d'investidura de l'alcalde en l'acte de presa de possesió de la nova Corporació Municipal d'Alboraia. 2015


Moltes gràcies…

En primer lloc vull agrair al poble d'Alboraia que haja dipositat la seua confiança amb mi i em permeta seguir al capdavant del govern, també vull agrair als companys i companyes que han facilitat aquesta investidura. Aprofite este moment per felicitar i donar la enhorabona a tots el regidors que des d’aquest moment formem la Corporació en esta nova legislatura.

Comença un temps nou, un temps on clarament, entre totes i tots, hem dit que cal seguir avançant en polítiques inclusives i solidaries, hem dit que volem comptar amb totes i tots, que volem aprofundir en qualitat democràtica i que no ens fa por participar i assolir responsabilitats.

Una vegada més hem de treballar junts. No hi ha possibilitat d'imposar  un únic criteri ni un sol matís, cal fer un esforç i buscar solucions beneficioses en general i generoses en particular.

Tinc el convenciment que estos principis son ben clars, i que majoritàriament hem decidit transitar per eixos valors.

La societat ha comprés que els sistemes d'organització social i econòmica els hem creat per servir-nos d'ells, per que ens ajuden a ser més feliços, a tenir ateses les nostres necessitats, a ser iguals davant les oportunitats i davant de la justícia.

Habiem permés que tot es messure amb termes económics amb el risc que un sistema així ens esclavitze i que alló pitjor de nosaltres, l’avaricia i l’egoisme, acabe dirigint la nostra societat i impregne dels seus perniciosos efectes les organitzacions socials i polítiques.

Però vivim en una societat global, la tecnologia i la comunicació ens fa conscients que som responsables uns d'altres i es hora d'obrar en conseqüència.
Des de la nostra responsabilitat i des de l'administració més propera a la ciutadania, ens proposem treballar amb els recursos que tenim, guiats per els principis fonamentals que ens han d'ajudar a viure millor, a tenir ateses les nostres necessitats i les del nostre entorn i a ser feliços.

I ho hem de fer entre tots, treballant els uns pels altres, no deixant-nos ningú enrere ni a la vora del camí, com sempre he dit, de les dificultats eixim junts o mai eixirem.
Personalment estic orgullòs d'Alboraia per que hem arribat fins ací,  discretament, sense massa estridències ni triunfalismes, corregint la trajectòria on calia, aprofitant tot allò bo que ja hi tenim, posant totes i tots molt d'esforç en un temps ben difícil.

Cal seguir endavant, sense perdre de vista eixos principis fonamentals, per què en este poble ninguna família es pot quedar al carrer, cap xiquet ha de passar fam i cap major ni dependent pot sentir-se soles.

Som un poble solidari, encara que tenim moltes dificultats, com tots, de vegades més que molts,  però cal perseverar, cal continuar amb constancia,  i des d'esta sólida base de principis, anirem avançant.

Eixe és el motiu d'orgull que ha de tenir  Alboraia com a poble.
Des de l'Esglesia, des de les esglesies a les ONG, passant per les associacions  i les empresses, des dels majors als joves i infants...i per supossat els partits polítics, tots i entre tots fem poble, i amb tots els defectes i dificultats del món, ens  hem d’esforçar per facilitar-nos la vida els uns als altres, amb tolerància i esperit de superaciò.
Avuí en tenim una nova oportunitat per consolidar esta manera de viure més lliure i solidària.

Tot aquell que estiga disposat a treballar per Alboraia, ens trobarà al seu costat per poder fer-ho. Tot el que vullga… ací estem!

Per la meu part, al nostre programa electoral posem l'accent en un aspecte concret, la joventut. Els nostres joves han de tenir espai i vida al poble d'Alboraia. Hem de posar al servei d'eixe objectiu, els joves,  els recursos que tenim per dotar de present i futur les noves generacions, mentres rescatem les actuals generacions de les dificultats que ens aclaparen...

Junts podem formar-nos i actualitzar-nos i junts podem lluitar per traure-li profit al nostre entorn, L’Horta, les platges, el nostre casc històric. I junts hem de  desenvolupar els sectors adients.  Tots els sectors relacionats

Busquem recolzament i posem els principis damunt la taula sobre els quals hem de construir el nostre present i el nostre  futur social i productiu:
Jo us propose avançar recolzant-nos
·      En la sostenibilitat, perseverant en no malbaratar recursos naturals ni econòmics
·  En principis econòmics que perseguixen el bé comú i no l'enriquiment a qualsevol cost

·        Us propose treballar per la participació i la igualtat de  tots i cadascú de nosaltres, homes, dones, discapacitats, immigrants, joves o madurs, conservadors o progresistes... què importa?, què importa?   sense etiquetes i posant en valor les nostres qualitats, tots tenim un paper a complir, tots tenim  alguna cosa que aportar.

Hem de lluitar pel nostre principal llegat cultural i econòmic, tot un sistema que fa possible l'horta i que no pot desapareixer davant els nostres ulls sense més.
Cal donar-li nova vida  al nostre entorn amb l'espenta de la joventut
i fer possible l'ajuda de la Generalitat, del país i d'Europa, soles així aconseguirem recuperar-la.

Com a poble d'horta mil·lenària, està a les nostres mans que aquest llegat alimente el present i el futur dels nostres fills.

I cal reviure el polígon i el comerç local, per tenir bons serveis i oportunitats per combatre l’atur a Alboraia, eixe atur que tant ens agobia….

I hem de seguir treballant en la reordenació del poble, cal fer-lo més amable per que ens facilite la convivència, donar-li vida al casc històric, buscar lloc per als centres educatius que ens manquen,  acabar de ordenar i conectar les platges i aconseguir la seua millor integració a Alboraia... Es imprescindible una millor  integraciò dels tres nuclís que formen Alboraia: Les platges de La Patacona i PortSaplaya i el Centre Urbà.

I a més a més, seguir posant en valor el tresor de la llengua i la cultura pròpies, per que hem d'evitar dissoldre'ns, hem de evitar difuminarnos,  en un món globalitzat i uniformador…

Mantenir, conservar, modernitzar, integrar… Son paraules que no tindran sentit sense la necessària participació de totes i tots vosaltres.

Per la meua part,  com alcalde
Em compromet a seguir obrint de bat a bat l'ajuntament, a implementar eines participatives cada dia més eficaces,

Em compromet a seguir treballant per la transparència, per l'accessibilitat a la vostra casa, que és l'ajuntament
I em compromet a mantenir sempre obert el diàleg, amb les forces socials i polítiques i amb totes i tots vosaltres.

Tots nosaltres ens comprometem en  definitiva, a servir-vos cada dia amb més exigència personal,  tenint sempre com objectiu el benefici, única i exclusivament, del poble d'Alboraia, un benefici mesurat en termes de salut, benestar i felicitat de cadascún dels alboraiers i alboraieres.

Reitere la felicitació  i torne a donar la enhorabona a tots el regidors i regidores  que des d’aquest moment formem la Corporació en esta nova legislatura


Moltes gràcies 


Leer Mas...

Discurso de investidura del alcalde en el acto de toma de posesión de la nueva Corporación Municipal de Alboraya. 2015

Muchas gracias…

En primer lugar quiero agradecer al pueblo de Alboraia que haya depositado en mí su confianza y me permita seguir al frente del gobierno, también quiero agradecer a los compañeros y compañeras que han facilitado esta investidura. Aprovecho este momento para felicitar y dar la enhorabuena a todos los concejales y concejalas  que desde este momento formamos la Corporación en esta nueva legislatura.

Empieza un tiempo nuevo, un tiempo donde claramente, entre todas y todos, hemos dicho que hay que seguir avanzando en políticas inclusivas y solidarias, hemos dicho que queremos contar con todas y todos, que queremos profundizar en calidad democrática y que no nos da miedo participar y asumir responsabilidades.

Una vez más tenemos que trabajar juntos. No hay posibilidad de imponer un único criterio ni un solo matiz, es preciso hacer un esfuerzo y buscar soluciones beneficiosas en general y generosas en particular.

Tengo el convencimiento que estos principios son muy claros, y que mayoritariamente hemos decidido caminar por esos valores.

La sociedad ha comprendido que los sistemas de organización social y económica los hemos creado para servirnos de ellos, porque nos ayudan a ser más felices, a tener atendidas nuestras necesidades, a ser iguales ante las oportunidades y ante la justicia.

Habíamos  permitido que todo se midiese con términos económicos con el riesgo de que un sistema así nos esclavice y que lo peor de nosotros, la  avaricia y el egoísmo, acabe dirigiendo nuestra sociedad e impregne de sus perniciosos efectos las organizaciones sociales y políticas.

Pero vivimos en una sociedad global, la tecnología y la comunicación nos hace conscientes de que somos responsables unos de otros y es hora de obrar en consecuencia.

Desde nuestra responsabilidad y desde la administración más cercana a la ciudadanía, nos proponemos trabajar con los recursos que tenemos, guiados por los principios fundamentales que nos han de ayudar a vivir mejor, a tener atendidas nuestras necesidades y las de nuestro entorno, y a ser felices.

Y lo tenemos que hacer entre todos, trabajando los unos por los otros, no dejándonos a nadie atrás ni al lado del camino, como siempre he dicho, de las dificultades salimos juntos o nunca saldremos.

Personalmente estoy orgulloso de Alboraia porque hemos llegado hasta aquí, discretamente, sin demasiadas estridencias ni triunfalismos, corrigiendo la trayectoria donde hacía falta, aprovechando todo aquello bueno que ya tenemos, poniendo todas y todos un gran esfuerzo en un tiempo verdaderamente difícil.

Hay que seguir adelante, sin perder de vista esos principios fundamentales, por qué en este pueblo ninguna familia se puede quedar en la calle, ningún niño tiene que pasar hambre y ningún mayor ni dependiente puede sentirse solo.

Somos un pueblo solidario, aunque tenemos muchas dificultades, como todos, a veces más que muchos, pero hay que perseverar, hay que continuar con constancia, y desde esta sólida base de principios, seguiremos avanzando.

Ese es el motivo de orgullo que tiene que tener Alboraia como pueblo.

Desde la Iglesia, desde las iglesias a las ONG, pasando por las asociaciones y las empresas, desde los mayores a los jóvenes y niños...y por supuesto  los partidos políticos, todos y entre todos hacemos pueblo, y con todos los defectos y dificultades del mundo, nos tenemos que esforzar para facilitarnos la vida los unos a los otros, con tolerancia y espíritu de superación.

Hoy tenemos una nueva oportunidad para consolidar esta manera de vivir más libre y solidaria.

Todo aquel que esté dispuesto a trabajar por Alboraia, nos encontrará a su lado para poder hacerlo. Todo el que quiera… aquí estamos!

Por mi parte, en nuestro programa electoral hacemos hincapié en un aspecto concreto, la juventud. Nuestros jóvenes tienen que tener espacio y vida en el pueblo de Alboraia. 

Tenemos que poner al servicio de ese objetivo, los jóvenes, los recursos que tenemos para dotar de presente y futuro las nuevas generaciones, mientras rescatamos a las actuales generaciones de las dificultades que nos abruman...

Juntos podemos formarnos y actualizarnos y juntos podemos luchar para sacarle provecho a nuestro entorno, La huerta, las playas, nuestro casco histórico. Y juntos tenemos que desarrollar los sectores adecuados. Todos los sectores relacionados
Buscamos apoyo y ponemos los principios encima la mesa sobre los que tenemos que construir nuestro presente y nuestro futuro social y productivo:

Yo os propongo avanzar apoyándonos
• En la sostenibilidad, perseverando en no derrochar recursos naturales ni económicos,
• En principios económicos que persigan el bien común y no el enriquecimiento a cualquier coste

Os propongo trabajar por la participación y la igualdad de todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, discapacitados, inmigrantes, jóvenes o maduros, conservadores o progresistas... qué importa?, que importa? Sin etiquetas y poniendo en valor nuestras calidades, todos tenemos un papel a cumplir, todos tenemos algo que aportar.

Tenemos que luchar por nuestro principal legado cultural y económico, todo un sistema que hace posible la huerta y que no puede desaparecer ante nuestros ojos sin más.

Hay que darle nueva vida a nuestro entorno con el empuje de la juventud y hacer posible la ayuda de la Generalitat, del país y de Europa, solo así conseguiremos recuperarla.

Como un pueblo de huerta milenaria, está en nuestras manos que este legado alimente el presente y el futuro de nuestros hijos.

Y hay que reactivar el polígono y el comercio local, porque necesitamos buenos servicios y oportunidades para combatir el paro en Alboraia, ese paro que tanto nos agobia….

Y tenemos que seguir trabajando en la reordenación del pueblo, hay que hacerlo más amable más amigable para que nos facilite la convivencia, darle vida al casco histórico, buscar lugar para los centros educativos que nos carecen, acabar de ordenar y conectar las playas y conseguir su mejor integración en Alboraia... Es imprescindible una mejor integración de los tres núcleos que forman Alboraia: Las playas de La Patacona y PortSaplaya junto con el Centro Urbano.

Y además, seguir poniendo en valor el tesoro de la lengua y la cultura propias, porque tenemos que evitar disolvernos, tenemos que evitar difuminarnos, en un mundo globalizado y uniformador…

Mantener, conservar, modernizar, integrar… Son palabras que no tendrán sentido sin la necesaria participación de todas y todos vosotros.

Por mi parte, como alcalde:

Me comprometo a seguir abriendo de par en par el ayuntamiento, a implementar herramientas participativas cada día más eficaces,

Me comprometo a seguir trabajando por la transparencia, por la accesibilidad en vuestra casa, que es el ayuntamiento

Y me comprometo a mantener siempre abierto el diálogo, con las fuerzas sociales y políticas, con todas y todos.

Todos nosotros nos comprometemos en definitiva, a serviros cada día con más exigencia personal, teniendo siempre como objetivo el beneficio, única y exclusivamente, del pueblo de Alboraia, un beneficio medido en términos de salud, bienestar y felicidad de cada uno de los alboraiers y alboraieres

Reitero la felicitación y vuelvo a dar la enhorabuena a todos los concejales y concejalas  que desde este momento formamos la Corporación en esta nueva legislatura


Muchas gracias


Leer Mas...

jueves, 11 de junio de 2015

Pleno Municipal (13-06-2015) EXTRAORDINARIO


SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria:  13 de juny de 2015
12.00 H
Lloc: Auditori Municipal


1. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAYA I ELECCIÓ D'ALCALDE


----------------------------

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 13 de junio de 2015
12.00 H
Lugar: Auditorio Municipal

1. CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA Y ELECCIÓN DE ALCALDE


Leer Mas...

martes, 19 de mayo de 2015

Unes paraules a la Corporació, l'últim Ple Ordinari de la Legislatura

Aquesta ha estat una legislatura certament difícil per les circumstàncies adverses internes però també per les circumstàncies i situació del País Valencià i d'Espanya i Europa.

En aquest període a Alboraia hem tornat a la tradició de governar amb d’intervenció de varios partits o en minoria i sembla que eixa serà la tendència també d’ara en davant en quasi totes les institucions.

Aquest tipus de govern és complicat certament però dóna l’oportunitat a tots els partits de participar i d’assolir responsabilitats i d’obrir el govern a la ciutadania cada dia més.

Si som capaços de fer el que diguem i apartem el "i tu més" i el càlcul personal i partidista, segurament entre tots ens equivocarem molt menys, com ja vaig augurar al principi de la legislatura. Però cal voler servir veritablement al poble que representem, oblidant altres objectius.

He de donar les gràcies als grups polítics pel treball dut endavant amb la seua col·laboració. Han estat molts els assumptes que han eixit d'aquest ple per unanimitat o per ampla majoria.
  
Eixa és una actitud responsable per part de l’oposició que ha volgut participar i corresponsabilitzar-se quan ha estat necessari i també del govern que ha intentat fer propostes raonables i acceptables per a la majoria.

Així i tot aquesta no ha estat una legislatura gens fàcil ni tampoc sempre agradable.
Hem patit episodis difícils i alguns decepcionants.

Però també hem gaudit d’actituds molt més generalitzades  generoses i lleials. Bones pràctiques necessàries i desitjables sempre, independentment de la procedència política de qui les ha protagonitzat.

Ha hagut qui ha fet front a les seues obligacions sempre amb un somriure, independentment de lo difícils que hagen estat les seues circumstàncies personals.

Totes i tots en l'exercici del servei al poble, acabem demostrant d'una manera o altra qui som i quines son les nostres veritables motivacions.

Les errades i els moments de feblesa son propis de la condició humana. Les nostres responsabilitats al respecte les hem d’assolir com cal a més d’aprendre i certament rectificar en lo possible, per que de qui ocupa aquestos seients depèn en gran mesura el benestar de les persones del nostre poble, i no podem oblidar-ho en cap moment.

Per la meua part vull donar les gràcies als nostres veïns i veïnes i a la corporació per haver-me otorgat el privilegi, el gran privilegi, de ser alcalde del meu poble.

Ha estat un gran honor que he exercit conscient de la responsabilitat que assolia i sempre amb la voluntat de servir el millor possible a cadascú dels habitants d' Alboraia. A tots el veïns i veines d’Alboraia. Generar confiança i consens ha estat sempre el meu objectiu.
Malgrat tot crec que ha estat un objectiu que en molts moments claus ha estat possible, sempre amb l'ajuda d' aquest Ple, i demane disculpes per quan no ho he aconseguit.

Quant aquest equip de govern, soles dir que hem treballat amb intensitat i horadesa, sempre posant l'interés de totes les persones d' Alboraia per davant de qualsevol altre, la qual cosa no destaque com a mérit sino com a compliment estricte de la nostra obligació.


Gràcies a totes i tots... 

Leer Mas...

lunes, 18 de mayo de 2015

Pleno Municipal (18-05-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d' MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria:  18 de maig de 2015
20:30
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, PRESA POSESSIO JUSTO DANIEL PANACH PASCUAL I MARIA DOLORES RAMOS HINOJOSA

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE URBANISME I EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÓMICA,

2.1. Comanda de gestió reparació i manteniment estructura higiènica i lùdica en platges d' Alboraya.

3.MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.950/15 a 1215/15.

2. Dar cuenta de informes tresoreria (morosidad 1er trimestre I periode mitja de pagament a proveedors)


C. PRECS I PREGUNTES


---------------------------------
A. PART RESOLUTIVA

1.TOMA DE POSESION JUSTO DANIEL PANACH PASCUAL Y MARIA DOLORES RAMOS HINOJOSA,

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCION ECONÓMICA,

2.1 Encomienda de gestión reparación y mantenimiento estructura higiénica y lúdica en playas de Alboraya.

3. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm.950/15 a 1215/15.

2. Dar cuenta de Informes tesoreria (morisidad 1er trimestre de 2015 y periodo medio pago a proveedores 1er trimestre 2015)


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...