miércoles, 12 de julio de 2017

Pleno Municipal (17-07-2017)
Pleno Municipal (17-07-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de juliol de 2017, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
1.1. Acceptació prorroga condicions previstes en clàusula 2 "arreplega monomaterial de paper cartó en contenidor específic del annex II condicions econòmiques"
1.2. Modificació contracte gestió servici públic d'arreplega de residus i neteja viària després d'audiència contractista 191/2012

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm
1481 a 1771/17

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 1 d7e julio de 2017 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
1.1. Aceptación prorroga condiciones previstas en cláusula 2 "recogida monomaterial de papel cartón en contenedor específico del anexo II condiciones económicas"
1.2. Modificación contrato gestión servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria tras audiencia contratista 191/2012

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO 1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1481 a 1771/17

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...