miércoles, 10 de mayo de 2017

Pleno Municipal (15-05-2017)

Pleno Municipal (15-05-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 de maig de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens


L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 1/2017 de 23 de gener.
1.2. Acta 4/2017 de 9 de març
1.3. Acta 5/2017 de 20 de març
1.4. Acta 6/2017 de 18 d'abril

2. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

2.1. Modificació ordenança IVTM.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les gestions realitzades per a IES Patacona.
2. Donar compte informe morositat 1er trimestre 2017.
3. Donar compte informe PMP 1er trimestre 2017


C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------------------
       

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de mayo de 2017
20:30h
Lugar: Salón de Plenos


El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 1/2017 de 23 de enero.
1.2. Acta 4/2017 de 9 de marzo
1.3. Acta 5/2017 de 20 de marzo
1.4. Acta 6/2017 de 18 de abril

2. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

2.1. Modificación ordenanza IVTM.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las gestiones realizadas para IES Patacona.
2. Dar cuenta informe morosidad 1er trimestre 2017.
3. Dar cuenta informe PMP 1er trimestre 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...