jueves, 19 de julio de 2018

Pleno Municipal (24-07-2018)


SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 24 de juliol de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall, 


SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 24 de julio de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
1. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Conveni centre de formació de persones adultes 2018

1.2. Aprovació ampliació sala fitness poliesportiu pataca expte 45/05

1.3. Protocol coordinació i actuació interinstitucional per a casos de violència de gènere.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
2.1. Requeriment documentació i fiança contracte subministrament i instal·lació gespa artificial camp de futbol.

2.2. Modificació contracte RSU

2.3. Regulació semafòrica rotonda Alfauir.

2.4. Modificació de crèdits 14/2018. Crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres crèdits.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm 1114 a 1517/2018.
2. Donar compte informe morositat 2t 2018
3. Donar compte informe pmp 2t 2018

C. PRECS I PREGUNTES


1. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Convenio centro de formacion de personas adultas 2018

1.2. Aprobacion ampliacion sala fitness polideportivo patacona expte 45/05

1.3. Protocolo coordinación y actuación interinstitucional para casos de violencia de género.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Requerimiento documentación y fianza contrato suministro e instalación cesped artificial campo de fútbol.

2.2. Modificación contrato RSU

2.3. Regulación semafórica rotonda Alfahuir.

2.4. Modificación de créditos 14/2018. Créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones núm 1114 a 1517/2018.
2. Dar cuenta informe morosidad 2t 2018
3. Dar cuenta informe pmp 2t 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...