jueves, 15 de marzo de 2018

Pleno Municipal (20-03-2018)

Pleno Municipal (20-03-2018)
SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de març de 2018, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDETS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS


1.2.  PARTICIPACIÓ EN LES AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS


2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

Donar compte de les resolucions numere 404 a 607 de 2018C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 de marzo de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS


1.2.  PARTICIPACIÓN EN LAS AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONOS

2. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

Dar cuenta de las resoluciones numero 404 a 607 de 2018


C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

viernes, 16 de febrero de 2018

Pleno Municipal (19-02-2018)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 19 de febrer de 2018, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,
A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de novembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de desembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.


2.1. Adhesió a l'associació internacional de ciutats educadores


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


3.1 Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018


3.2. Aprovació expedient de modificació de crèdits 4/2018 per mitjà de transferències de crèdit amb diferent àrea de gasto.


3.3.  Modificació de crèdits 5/2018 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres crèdits (temporada estival platges 2018)


4. PROPOSICIONS.


4.1. Proposta d'aprovació compte general exercici 2016.- comissió especial de comptes


4.2. Compatibilitat curs 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilitat curs 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions núm. 101 a 403

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO


1ª Convocatoria: 19 de febrero de 2018, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de noviembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de diciembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.


2.1. Adhesión a la asociación internacional de ciudades educadoras


3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


3.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2018


3.2. Aprobación expediente de modificación de créditos 4/2018 mediante transferencias de crédito con diferente área de gasto.


3.3.  Modificación de créditos 5/2018 en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos (temporada estival playas 2018)


4. PROPOSICIONES.


4.1. Propuesta de aprobación cuenta general ejercicio 2016.- comisión especial de cuentas


4.2. Compatibilidad curso 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilidad curso 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO


1. Dar cuenta de las resoluciones num. 101 a 403

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 22 de enero de 2018

Pleno Municipal (22-01-2018)

Pleno Municipal (22-01-2018)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 22 de gener de 2018 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 13/2017 de 20 de novembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISÍON INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRES COMPLEMENTARI CARRER RAMÓN I CAJAL ROMANENTS PPOS 2016

2.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA PLATGES.
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA  I ESPAIS PÚBLICS.

3.1 APROBACIÓN PLA ECONÒMIC FINANCER (IFS 2017 DIPUTACIÓ)


3.2.  APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

4. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions numere 2984 a 3153 de 2017 i 1 a 100 de 2018.

2. Donar compte informes PMP i morositat 4t trimestre 2017.

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 22 de enero de 2018 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Aprobación acta 13/2017 de 20 de noviembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISÍON INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RAMÓN Y CAJAL REMANENTES PPOS 2016

2.2. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA PLAYAS.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA  Y ESPACIOS PÚBLICOS.

 3.1 APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (IFS 2017 DIPUTACIÓN)

3.2.  APROBACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

4. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones numero 2984 a 3153 de 2017 y 1 a 100 de 2018.

2. Dar cuenta informes PMP y morosidad 4º trimestre 2017.


C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...