jueves, 12 de abril de 2018

Pleno Municipal (16-04-2018)

Pleno Municipal (16-04-2018)SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 16 d'abril de 2018, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall

A. PART RESOLUTIVA
1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ
SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANIMO, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Inclusió en el Pla Edificant de dos noves actuacions.
1.2. Adhesió municipis contra la violència de gènere
1.3. Liquidació concessió demanial- Inmobiliaria Lasho sa. exp. 49/2007
1.4. Sol·licitud de subvenció , pla municipal d'inclusió i cohesió social
1.5. Adhesió de l'Ajuntament d'Alboraia al sistema d'adquisició centralitzada
materialitzat en la central de servicis innovadors i sostenibles de l'excma. diputació de valència (expte. 32/2018)

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ DE DESENROTLLAMENT
ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Inici expedient fill adoptiu
2.2. Adhesió central de compres Generalitat Valenciana (expte. 42/2018)

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

3.1. “Informe d'alcaldia sobre les resolucions núm, 15/2018 i 16/2018 amb
registre d'eixida 1653 i 1654, números d'expedient 990/2018 i 992/2018 respecte
a la intenció de l'Ajuntament de no renovar el contracte de cessió de les instal·lacions
del port esportiu i el seu local club nàutic de Port Saplaya. Preguntes dels membres de
la corporació. Debat i votació.

4. MOCIONS

5. PRESA DE RAÓ RENÚNCIA D. MIQUEL SOLÍS LLISTÓ

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les Resolucions número 608 a 810 de 2018.

C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------------------
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANIMO, HUERTA
Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Inclusión en el Plan Edificant de dos nuevas actuaciones.
1.2. Adhesión municipios contra la violencia de género
1.3. Liquidación concesión demanial-Inmobiliaria Lasho sa. exp. 49/2007
1.4. Solicitud de subvención , plan municipal de inclusión y cohesión social
1.5. Adhesión del Ayuntamiento de Alboraya al sistema de adquisición centralizada materializado en la central de servicios innovadores y sostenibles de la excma. diputación de valencia (expte. 32/2018)

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS
.
2.1. Inicio expediente hijo adoptivo
2.2. Adhesión central de compras Generalitat Valenciana (expte. 42/2018)

3. PROPUESTA DE RESOLUCION

3.1. “Informe de alcaldía acerca de las resoluciones num, 15/2018 y 16/2018 con
registro de salida 1653 y 1654, números de expediente 990/2018 y 992/2018 con
respecto a la intención del Ayuntamiento de no renovar el contrato de cesión de las
instalaciones del puerto deportivo y su local club náutico de Port Saplaya.
Preguntas de los miembros de la corporación. Debate y votación.

4. MOCIONES.

5. TOMA DE RAZON RENUNCIA D. MIQUEL SOLÍS LLISTÓ

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
PLENO

1. Dar cuenta de las Resoluciones número 608 a 810 de 2018.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 15 de marzo de 2018

Pleno Municipal (20-03-2018)

Pleno Municipal (20-03-2018)
SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de març de 2018, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDETS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS


1.2.  PARTICIPACIÓ EN LES AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS


2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

Donar compte de les resolucions numere 404 a 607 de 2018C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 de marzo de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.  EXPTE. MC 7/2018 CREDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS


1.2.  PARTICIPACIÓN EN LAS AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONOS

2. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

Dar cuenta de las resoluciones numero 404 a 607 de 2018


C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

viernes, 16 de febrero de 2018

Pleno Municipal (19-02-2018)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 19 de febrer de 2018, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,
A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de novembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de desembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.


2.1. Adhesió a l'associació internacional de ciutats educadores


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


3.1 Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018


3.2. Aprovació expedient de modificació de crèdits 4/2018 per mitjà de transferències de crèdit amb diferent àrea de gasto.


3.3.  Modificació de crèdits 5/2018 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres crèdits (temporada estival platges 2018)


4. PROPOSICIONS.


4.1. Proposta d'aprovació compte general exercici 2016.- comissió especial de comptes


4.2. Compatibilitat curs 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilitat curs 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions núm. 101 a 403

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO


1ª Convocatoria: 19 de febrero de 2018, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de noviembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de diciembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.


2.1. Adhesión a la asociación internacional de ciudades educadoras


3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


3.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2018


3.2. Aprobación expediente de modificación de créditos 4/2018 mediante transferencias de crédito con diferente área de gasto.


3.3.  Modificación de créditos 5/2018 en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos (temporada estival playas 2018)


4. PROPOSICIONES.


4.1. Propuesta de aprobación cuenta general ejercicio 2016.- comisión especial de cuentas


4.2. Compatibilidad curso 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilidad curso 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO


1. Dar cuenta de las resoluciones num. 101 a 403

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 22 de enero de 2018

Pleno Municipal (22-01-2018)

Pleno Municipal (22-01-2018)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 22 de gener de 2018 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 13/2017 de 20 de novembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISÍON INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRES COMPLEMENTARI CARRER RAMÓN I CAJAL ROMANENTS PPOS 2016

2.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA PLATGES.
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA  I ESPAIS PÚBLICS.

3.1 APROBACIÓN PLA ECONÒMIC FINANCER (IFS 2017 DIPUTACIÓ)


3.2.  APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

4. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions numere 2984 a 3153 de 2017 i 1 a 100 de 2018.

2. Donar compte informes PMP i morositat 4t trimestre 2017.

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 22 de enero de 2018 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Aprobación acta 13/2017 de 20 de noviembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISÍON INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RAMÓN Y CAJAL REMANENTES PPOS 2016

2.2. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA PLAYAS.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA  Y ESPACIOS PÚBLICOS.

 3.1 APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (IFS 2017 DIPUTACIÓN)

3.2.  APROBACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

4. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones numero 2984 a 3153 de 2017 y 1 a 100 de 2018.

2. Dar cuenta informes PMP y morosidad 4º trimestre 2017.


C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...

viernes, 15 de diciembre de 2017

Pleno Municipal (18-12-2017)

Pleno Municipal (18-12-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 18 de desembre de 2017 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 d'octubre de 2017.


2. ASSUMPTES DICTAMINADOR PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. CONDECORACIÓ 25 ANYS OFICIAL POLICIA LOCAL

2.2.  APROVACIÓ RECEX 3/2017 (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS)

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2681 a 2983 de 2017.

C. PRECS I PREGUNTES
--------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de diciembre de 2017 a las 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 de octubre de 2017.

2. ASUNTOS DICTAMINADOR POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. CONDECORACIÓN 25 AÑOS OFICIAL POLICÍA LOCAL

2.2.  APROBACIÓN RECEX 3/2017 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS)

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2681 a 2983 de 2017.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Pleno Municipal (20-11-2017)

Pleno Municipal (20-11-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 20 de novembre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de setembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1.  ADHESIÓ CODI ÈTIC DE TURISME VALENCIÀ

2.2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE INSTAL·LACIÓ DE REG CAMP DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACIÓ REGLAMENT SAD.

2.4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA PEIS


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. CONVENI DE PAGAMENT DEUTE AJORNAT PACTEM NORD

3.2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AMB DIFERENT ÀREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS

4.MOCIONES.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions  núm. 2378 a 2680 de 2017
2. Donar compte informe morositat 3T 2017
3. Donar compte informe pmp 3T 2017C. PRECS Y PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL  AYUNTAMIENTO EN PLENO

1a Convocatòria: 20 de noviembre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de septiembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1.  ADHESIÓN CÓDIGO ÉTICO DE TURISMO VALENCIANO

2.2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACION REGLAMENTO SAD.

2.4. MODIFICACIÓN ORDENANZA PEIS

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. CONVENIO DE PAGO DEUDA APLAZADA PACTEM NORD

3.2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON DIFERENTE ÁREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS

4.MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones  num. 2378 a 2680 de 2017
2. Dar cuenta informe morosidad 3T 2017
3. Dar cuenta informe pmp 3T 2017


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 13 de octubre de 2017

Pleno Municipal (16-10-2017)

Pleno Municipal (16-10-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 d'octubre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. CESSIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DELS TERRENYS DE LA ZONA ESPORTIVA ANNEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMENAMENT DEFENSOR DEL VEÍ

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITS
2.2. ADHESIÓ AUTORITAT TRANSPORTE METROPOLITÀ

3. MOCIONS
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions 2075/2017 a 2377/2017.
2. Donar compte Decret 2017/2405 de 3 d'octubre.

C. PRECS Y PREGUNTES
------------------------------------------

ESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 de octubre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINAS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
1.1. CESION A LA CONSELLERIA DE EDUCACION DE LOS TERRENOS DE LA ZONA DEPORTIVA ANEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMBRAMIENTO DEFENSOR DEL VECINO

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS
2.2. ADHESIÓN AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones 2075/2017 a 2377/2017.
2. Dar cuenta Decreto 2017/2405 de 3 de octubre.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 14 de septiembre de 2017

Pleno Municipal (18-09-2017)Pleno Municipal (18-09-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1aConvocatòria: 18 de setembre de 2017 20:30 H
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de juny.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de juliol.

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte resolucines núm. 1772 a 2074 de 2017.
2. Donar compte informe morositat 2T
3. Donar compte informe pmp 2T
4. Donar compte resolució núm. 1812/2017, d'aprovació de liquidació
pressupost 2016.

C. PRECS I PREGUNTES.

---------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1aConvocatoria: 18 de septiembre de 2017 20:30 H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de junio.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de julio.

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta resolucines num. 1772 a 2074 de 2017.
2. Dar cuenta informe morosidad 2T
3. Dar cuenta informe pmp 2T
4. Dar cuenta resolución num. 1812/2017,
de aprobacion de liquidacion presupuesto 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

miércoles, 12 de julio de 2017

Pleno Municipal (17-07-2017)
Pleno Municipal (17-07-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de juliol de 2017, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
1.1. Acceptació prorroga condicions previstes en clàusula 2 "arreplega monomaterial de paper cartó en contenidor específic del annex II condicions econòmiques"
1.2. Modificació contracte gestió servici públic d'arreplega de residus i neteja viària després d'audiència contractista 191/2012

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm
1481 a 1771/17

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 1 d7e julio de 2017 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
1.1. Aceptación prorroga condiciones previstas en cláusula 2 "recogida monomaterial de papel cartón en contenedor específico del anexo II condiciones económicas"
1.2. Modificación contrato gestión servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria tras audiencia contratista 191/2012

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO 1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1481 a 1771/17

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 14 de junio de 2017

Pleno Municipal (19-06-2017)

Pleno Municipal (19-06-2017)


SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de juny de 2017
20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de junio de 2017
20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de maig
1.2. Acta 8/2017 de 7 de juny

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESEN-ROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. SOL·LICITUD ADHESIÓ CONVENI

2.2. MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ SERVICI PÚBLIC RSU I NETEJA VIÀRIA


2.3. PROPOSTA FESTES LOCALS 2018

2.4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDITS EXP 1_2017

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1078 a 1480 de 2017

C. PRECS Y PREGUNTES


A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de mayo
1.2. Acta 8/2017 de 7 de junio

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. SOLICITUD ADHESIÓN CONVENIO

2.2. MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO RSU Y LIMPIEZA VIARIA

2.3. PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2018

2.4. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXP 1_2017

3. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1078 a 1480 de 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...