viernes, 15 de febrero de 2019

Pleno Municipal (18-02-2019)Pleno Municipal (18-02-2019)


SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de febrer de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.Solicitud subvenció IVACE per a la millora i modernització del polígons any 2019.

1.2. Aprovació ordenança seus festeres tradicionals


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació ordenança preu públic escola infantil Patacona.

3. Mocions


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1 a 403 de 2019


C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de febrero de 2019
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.Solicitud subvención IVACE para la mejora y modernización del polígonos año 2019.

1.2. Aprobación ordenanza sedes festeras tradicionales

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación ordenanza precio público escuela infantil Patacona.

3. Mociones


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1 a 403 de 2019


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 16 de enero de 2019

Pleno Municipal (21-01-2019)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de gener de 2019 20:30h
Lloc: Sala de PlensL’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. Nombrameinto fill adoptiu Manel Marí

2. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions número 3538 a 3732 de 2018.
2. Donar compte de les resolucions número 1 a 100 de 2019.


C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de enero de 2019  20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. Nombrameinto hijo adoptivo Manel Marí

2. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones número 3538 a 3732 de 2018.
2. Dar cuenta de las resoluciones número 1 a 100 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...

viernes, 14 de diciembre de 2018

Pleno Municipal (17-12-2018)
Pleno Municipal (17-12-2018)

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de decembre de 2018 20:30
Lloc: Sala de Plens

https://www.youtube.com/user/webalboraya

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LACOMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. Compatibilitat cursos 2018/2019 Eduardo Monrós
1.2. Felicitacions agents policia local per intervenció en pluges i inundacions.

2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm 3134 a 3537/2018

C. PRECS I PREGUNTE

------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de noviembre de 2018 20:30H

Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. Compatibilidad cursos 2018/2019 Eduardo Monrós
1.2. Felicitacines agentes policía local por intervención en lluvias e inundaciones.

2. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. Dar cuenta de las resoluciones núm 3134 a 3537/2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 19 de noviembre de 2018

Pleno Municipal (19-11-2018)
Pleno Municipal (19-11-2018)

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de novembre de 2018 20:30
Lloc: Sala de Plens

https://www.youtube.com/user/webalboraya

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 5/2018 de 22 de maig.
1.2. Acta 6/2018 de 18 de juny.
1.3. Acta 7/2018 de 24 de juliol.
1.5. Acta 8/2018 de 17 de setembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
2.1. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.
2.2. Requeriment documentació i fiança contracte subministrament gespa artificial camp de futbol. 2.3. Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament d'Alboraya.

3. MOCIONS B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte informe morositat 2n i 3er trimestre 2018.
2. Donar compte informe pmp 2n i 3er trimestre 2018
3. Donar compte de les resolucions de la 2730 a la 3133 de 2018.

C. PRECS I PREGUNTES


Leer Mas...

miércoles, 10 de octubre de 2018

Pleno Municipal (15-10-2018)Pleno Municipal (15-10-2018)


SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 d'octubre de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Cessió del contracte de concesió d'obra pública per a la construcció i explotació d'una Residència per a persones majors (exp. 81/2002)

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació ordenança preu públic activitats educatives.


3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2326 a 2729/2018.C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de octubre de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Cesión del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de una Residencia para personas mayores (exp. 81/2002)

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación ordenanza precio público actividades educativas.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 2326 a 2729/2018.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 13 de septiembre de 2018

Pleno Municipal (17-09-2018)
SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de setembre de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. PROPOSTA FESTES LOCALS 2019

1.2. RETIRADA OFERTA BBVA PER INCÓRRER EN PROHIBICIÓ PER A CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL.

1.3. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL

1.4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2018

2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm. 1518 a 2325 de 2018

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de septiembre de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2019

1.2. RETIRADA OFERTA BBVA POR INCURRIR EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL.

1.3. APROBACIÓN EXPEDIENTECONTRATACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL

1.4. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2018

2. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1518 a 2325 de 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 19 de julio de 2018

Pleno Municipal (24-07-2018)


SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 24 de juliol de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall, 


SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 24 de julio de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
1. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Conveni centre de formació de persones adultes 2018

1.2. Aprovació ampliació sala fitness poliesportiu pataca expte 45/05

1.3. Protocol coordinació i actuació interinstitucional per a casos de violència de gènere.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
2.1. Requeriment documentació i fiança contracte subministrament i instal·lació gespa artificial camp de futbol.

2.2. Modificació contracte RSU

2.3. Regulació semafòrica rotonda Alfauir.

2.4. Modificació de crèdits 14/2018. Crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres crèdits.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm 1114 a 1517/2018.
2. Donar compte informe morositat 2t 2018
3. Donar compte informe pmp 2t 2018

C. PRECS I PREGUNTES


1. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Convenio centro de formacion de personas adultas 2018

1.2. Aprobacion ampliacion sala fitness polideportivo patacona expte 45/05

1.3. Protocolo coordinación y actuación interinstitucional para casos de violencia de género.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Requerimiento documentación y fianza contrato suministro e instalación cesped artificial campo de fútbol.

2.2. Modificación contrato RSU

2.3. Regulación semafórica rotonda Alfahuir.

2.4. Modificación de créditos 14/2018. Créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones núm 1114 a 1517/2018.
2. Dar cuenta informe morosidad 2t 2018
3. Dar cuenta informe pmp 2t 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

lunes, 18 de junio de 2018

Pleno Municipal (18-06-2018)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de juny de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de junio de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 


A. PART RESOLUTIVA

1. PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA SRA. MARÍA CARMEN VALERO BLASCO.

2. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.1. Acta 4/2018 de 16 d'abril.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

3.1. NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL


4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


4.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2018.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS.


4.2. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL (EXPTE. 2343/2018)

5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

5.1. FINANÇAMENT OBRA MILLORA XARXA SANEJAMENT C/ COLON.


6. MOCIONS.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte liquidació pressupost exercici 2017.
2. Donar compte informe Defensor Veí.
3. Donar compte resolucions 1013 a 1113.

C PRECS I PREGUNTES.


A. PARTE RESOLUTIVA

1. TOMA DE POSESIÓN CONCEJAL Dª. MARÍA CARMEN VALERO BLASCO.

2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2.1. Acta 4/2018 de 16 de abril.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

3.1. NOMBRAMIENTO MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL


4. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


4.1. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 11/2018.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS.


4.2. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (EXPTE. 2343/2018)

5. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

5.1. FINANCIACIÓN OBRA MEJORA RED SANEAMIENTO C/ COLÓN.

6. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta liquidación presupuesto ejercicio 2017.
2. Dar cuenta informe Defensor Vecino.
3. Dar cuenta resoluciones 1013 a 1113.

C RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 18 de mayo de 2018

Pleno Municipal (22-05-2018)SESSIÓ ORDINARI DE l'AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 22 de maig de 2018
20:30

Lloc: Saló de Plens

L'Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària el dia, hora i lloc indicats,para tractar dels assumptes que més avall s'expressen,

A. PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 1/2018 de 22 de gener.
1,2. Acta 2/2018 de 19 de febrer
1.3. Acta 3/2018 de 20 de març

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Aprovació inicial reglament igualtat.
2.2. Acceptació delegació col·legi Cervantes (Pla Edificant).
2.3. Acceptació delegació CEIP PATACONA (Pla Edificant)
2.4. Adhesió Xarxa Salut

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Aprovació Pla Territorial d'Emergències
3.2. Proposta d'acord reconeixement extrajudicial 3/2018
3.3. Aprovar proposta reglament funcionament intern comité seguretat i salut.

4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

4.1. Contractació subministrament gespa artificial camp de futbol Francisco Cardona.
4.2. Proposició relativa a la modificació de la plantilla de personal.

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions 811 a 1012/2018.
2. Donar compte informe morositat 1t 2018.
3. Donar compte informe pmp 1t 2018

C. PRECS I PREGUNTES
----------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1ªConvocatoria: 22 de mayo de 2018
20:30

Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados,para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 1/2018 de 22 de enero.
1,2. Acta 2/2018 de 19 de febrero
1.3. Acta 3/2018 de 20 de marzo

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
2.1. Aprobación inicial reglamento igualdad.
2.2. Aceptación delegación colegio Cervantes (Plan Edificant).
2.3. Aceptación delegación CEIP Patacona (Plan Edificant)
2.4. Adhesión Xarxa Salud

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Aprobación Plan Territorial de Emergencias
3.2. Propuesta de acuerdo reconocimiento extrajudicial 3/2018
3.3. Aprobar propuesta reglamento funcionamiento interno comité seguridad y
salud.

4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.
4.1. Contratación suministro cesped artificial campo de fútbol Francisco Cardona.
4.2. Proposición relativa a la modificación de la plantilla de personal.

5. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones 811 a 1012/2018.
2. Dar cuenta informe morosidad 1t 2018.
3. Dar cuenta informe pmp 1t 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...