martes, 10 de septiembre de 2013

Pleno Municipal (12-09-2013)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SETEMBRE. Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.
SESIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 12 de setembre de 2013 - 20:30:00
Lloc: Salón de sesiones

PARTE RESOLUTIVA
I. APROBACIÓ ACTES ANTERIORS.
I.1.- APROBACIÓ ACTA 7/2013 DE 18 DE JULIOL.

II.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.
II.1. APROVACIÓ INICIAL NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL PER MITJÀ DE TAULES, CADIRES I ELEMENTS AUXILIARS. (TERRASSES I VETLADORS) EXP 11/2013.
II.2. DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ASCENSORS ASLEVA SL, EN L'EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.
II.3. MODIFICACIÓ SESSIONS PLE
II.4. MODIFICACIÓ SESSIONS COMISSIONS INFORMATIVES.

III.- MOCIONS PARTE DE CONTROL.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1706 a 2033 /2013.

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...