viernes, 15 de diciembre de 2017

Pleno Municipal (18-12-2017)

Pleno Municipal (18-12-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 18 de desembre de 2017 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 d'octubre de 2017.


2. ASSUMPTES DICTAMINADOR PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. CONDECORACIÓ 25 ANYS OFICIAL POLICIA LOCAL

2.2.  APROVACIÓ RECEX 3/2017 (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS)

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2681 a 2983 de 2017.

C. PRECS I PREGUNTES
--------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de diciembre de 2017 a las 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 de octubre de 2017.

2. ASUNTOS DICTAMINADOR POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. CONDECORACIÓN 25 AÑOS OFICIAL POLICÍA LOCAL

2.2.  APROBACIÓN RECEX 3/2017 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS)

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2681 a 2983 de 2017.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Pleno Municipal (20-11-2017)

Pleno Municipal (20-11-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 20 de novembre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de setembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1.  ADHESIÓ CODI ÈTIC DE TURISME VALENCIÀ

2.2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE INSTAL·LACIÓ DE REG CAMP DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACIÓ REGLAMENT SAD.

2.4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA PEIS


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. CONVENI DE PAGAMENT DEUTE AJORNAT PACTEM NORD

3.2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AMB DIFERENT ÀREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS

4.MOCIONES.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions  núm. 2378 a 2680 de 2017
2. Donar compte informe morositat 3T 2017
3. Donar compte informe pmp 3T 2017C. PRECS Y PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL  AYUNTAMIENTO EN PLENO

1a Convocatòria: 20 de noviembre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 11/2017 de 18 de septiembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1.  ADHESIÓN CÓDIGO ÉTICO DE TURISMO VALENCIANO

2.2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL (PPOS 2016)

2.3. MODIFICACION REGLAMENTO SAD.

2.4. MODIFICACIÓN ORDENANZA PEIS

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. CONVENIO DE PAGO DEUDA APLAZADA PACTEM NORD

3.2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON DIFERENTE ÁREA DE GASTOS

3.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS

4.MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones  num. 2378 a 2680 de 2017
2. Dar cuenta informe morosidad 3T 2017
3. Dar cuenta informe pmp 3T 2017


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 13 de octubre de 2017

Pleno Municipal (16-10-2017)

Pleno Municipal (16-10-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 d'octubre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. CESSIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DELS TERRENYS DE LA ZONA ESPORTIVA ANNEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMENAMENT DEFENSOR DEL VEÍ

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITS
2.2. ADHESIÓ AUTORITAT TRANSPORTE METROPOLITÀ

3. MOCIONS
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions 2075/2017 a 2377/2017.
2. Donar compte Decret 2017/2405 de 3 d'octubre.

C. PRECS Y PREGUNTES
------------------------------------------

ESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 de octubre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINAS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
1.1. CESION A LA CONSELLERIA DE EDUCACION DE LOS TERRENOS DE LA ZONA DEPORTIVA ANEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMBRAMIENTO DEFENSOR DEL VECINO

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS
2.2. ADHESIÓN AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones 2075/2017 a 2377/2017.
2. Dar cuenta Decreto 2017/2405 de 3 de octubre.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 14 de septiembre de 2017

Pleno Municipal (18-09-2017)Pleno Municipal (18-09-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1aConvocatòria: 18 de setembre de 2017 20:30 H
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de juny.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de juliol.

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte resolucines núm. 1772 a 2074 de 2017.
2. Donar compte informe morositat 2T
3. Donar compte informe pmp 2T
4. Donar compte resolució núm. 1812/2017, d'aprovació de liquidació
pressupost 2016.

C. PRECS I PREGUNTES.

---------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1aConvocatoria: 18 de septiembre de 2017 20:30 H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de junio.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de julio.

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta resolucines num. 1772 a 2074 de 2017.
2. Dar cuenta informe morosidad 2T
3. Dar cuenta informe pmp 2T
4. Dar cuenta resolución num. 1812/2017,
de aprobacion de liquidacion presupuesto 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

miércoles, 12 de julio de 2017

Pleno Municipal (17-07-2017)
Pleno Municipal (17-07-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de juliol de 2017, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
1.1. Acceptació prorroga condicions previstes en clàusula 2 "arreplega monomaterial de paper cartó en contenidor específic del annex II condicions econòmiques"
1.2. Modificació contracte gestió servici públic d'arreplega de residus i neteja viària després d'audiència contractista 191/2012

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm
1481 a 1771/17

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 1 d7e julio de 2017 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
1.1. Aceptación prorroga condiciones previstas en cláusula 2 "recogida monomaterial de papel cartón en contenedor específico del anexo II condiciones económicas"
1.2. Modificación contrato gestión servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria tras audiencia contratista 191/2012

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO 1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1481 a 1771/17

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 14 de junio de 2017

Pleno Municipal (19-06-2017)

Pleno Municipal (19-06-2017)


SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de juny de 2017
20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de junio de 2017
20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de maig
1.2. Acta 8/2017 de 7 de juny

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESEN-ROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. SOL·LICITUD ADHESIÓ CONVENI

2.2. MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ SERVICI PÚBLIC RSU I NETEJA VIÀRIA


2.3. PROPOSTA FESTES LOCALS 2018

2.4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDITS EXP 1_2017

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1078 a 1480 de 2017

C. PRECS Y PREGUNTES


A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de mayo
1.2. Acta 8/2017 de 7 de junio

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. SOLICITUD ADHESIÓN CONVENIO

2.2. MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO RSU Y LIMPIEZA VIARIA

2.3. PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2018

2.4. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXP 1_2017

3. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1078 a 1480 de 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...

martes, 6 de junio de 2017

Pleno Municipal (07-06-2017) Extraordinario

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 7 de juny de 2017, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall
1. APROVACIÓ INICIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017

---------------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 7 de junio de 2017, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

1. APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017


Leer Mas...

miércoles, 10 de mayo de 2017

Pleno Municipal (15-05-2017)

Pleno Municipal (15-05-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 de maig de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens


L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 1/2017 de 23 de gener.
1.2. Acta 4/2017 de 9 de març
1.3. Acta 5/2017 de 20 de març
1.4. Acta 6/2017 de 18 d'abril

2. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

2.1. Modificació ordenança IVTM.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les gestions realitzades per a IES Patacona.
2. Donar compte informe morositat 1er trimestre 2017.
3. Donar compte informe PMP 1er trimestre 2017


C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------------------
       

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de mayo de 2017
20:30h
Lugar: Salón de Plenos


El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 1/2017 de 23 de enero.
1.2. Acta 4/2017 de 9 de marzo
1.3. Acta 5/2017 de 20 de marzo
1.4. Acta 6/2017 de 18 de abril

2. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

2.1. Modificación ordenanza IVTM.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las gestiones realizadas para IES Patacona.
2. Dar cuenta informe morosidad 1er trimestre 2017.
3. Dar cuenta informe PMP 1er trimestre 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 12 de abril de 2017

Pleno Municipal (18-04-2017)SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 d'abril de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens


L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,
A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Acceptació renúncia concessió demanial immobiliària lasho S.A.
1.2. Aprovació definitiva modificació puntual núm. 21 del PGOU.
1.3. Aprovació definitiva modificació núm. 2 detallada PRI Platja Patacona.
1.4. Conveni Subvenció EPA

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació Reglament Consell Local de Comerç.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm. 611 a 875/2017


C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------
         

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria:18 de abril de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos


El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Aceptación renuncia concesión demanial inmobiliaria lasho S.A.
1.2. Aprobación definitiva modificación puntual num. 21 del PGOU.
1.3. Aprobación definitiva modificación nº 2 pormenorizada PRI Playa Patacona.
1.4. Convenio Subvención EPA

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación Reglamento Consejo Local de Comercio.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 611 a 875/2017


C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...

miércoles, 15 de marzo de 2017

Pleno Municipal (20-03-2017)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de març de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 1/2017 DE 23 DE GENER
1.2. ACTA 2/2017 DE 27 DE GENER DE 2017
1.3. ACTA 3/2017 DE 20 DE FEBRER DE 2017

2.ASUNTOS DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.


2.1. BONIFICACIÓ ICIO A PLE (CRONOGRAMA)

2.2. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO EIGE

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 96 A 610/2017

2. DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS MOROSITAT I PMP 4T 2016

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ª Convocatoria: 20 de marzo de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. ACTA 1/2017 DE 23 DE ENERO
1.2. ACTA 2/2017 DE 27 DE ENERO DE 2017
1.3. ACTA 3/2017 DE 20 DE FEBRERO DE 2017

2.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. BONIFICACIÓN ICIO A PLENO (CRONOGRAMA)

2.2. SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO EIGE

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 96 A 610/2017

2. DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES MOROSIDAD Y PMP 4T 2016

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 8 de marzo de 2017

Pleno Municipal (09-03-2017) ExtraordinarioSESSIÓ  EXTRAORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 9 de març de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN  EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 9 de marzo de 2017
20:30
Lugar:Salón Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión extraordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PART RESOLUTIVA

1. DISSOLUCIÓ ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE PORT SAPLAYA I RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS.

2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 2016-2017
A. PARTE RESOLUTIVA

1. DISOLUCIÓN ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE PORT SAPLAYA Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAMINOS Y VIALES (PCV) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 2016-2017


Leer Mas...

jueves, 16 de febrero de 2017

Pleno Municipal (20-02-2017)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatòria: 20 de febrer de 2017, 20:30h
Lloc: Sala de Plens
L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. DECLARACIÓ DE VOLUNTAT D'ADHESIÓ ESPECIFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA. EXP 139/2016

1.2. CONVENI DE PAGAMENT DEUTE CONSORCI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA TINENÇA ANIMALS EX. 3/2017

2. ASSUMPTES NO DICTAMINATS


2.1. NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM 2936 A 3103 DE 2016 I 1 A 95 DE 2017

C. PRECS I PREGUNTES
---------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

1ªConvocatoria: 20 de febrero de 2017 20:30H
Lugar: Salón de Plenos. 

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA
1.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LACOMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

1.1. DECLARACION DE VOLUNTAD DE ADHESION ESPECIFICA AL NUEVO CONTRATO CENTRALIZADO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS DE LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA. EXP 139/2016

1.2. CONVENIO DE PAGO DEUDA CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

1.3. MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA TENENCIA ANIMALES EX. 3/2017

2. ASUNTOS NO DICTAMINADOS

2.1. NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO 

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM 2936 A 3103 DE 2016 Y 1 A 95 DE 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

martes, 24 de enero de 2017

Pleno Municipal (27-01-2017) Extraordinario

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 27 de gener de 2017 14:15h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

Finalitzat el termini per a rendir el compte general de 2015, finalitzat així mateix el termini de presentació d'al·legacions a la mateixa, i a fi de complir amb el requisit exigit per les distintes admistraciones per a l'obtenció de subvencions ha de procedirse a la convocatòria d'este ple extraordinari

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2015


------------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 27 de enero de 2017 14:15h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión extraordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan:

Finalizado el plazo para rendir la cuenta general de 2015, finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la misma, y con objeto de cumplir con el requisito exigido por las distintas admistraciones para la obtención de subvenciones debe procederse a la convocatoria de este pleno
extraordinario.

1. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015

Leer Mas...

viernes, 20 de enero de 2017

Pleno Municipal (23-01-2017)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 23 de gener de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.Aprobación acta 14/2016 de 21 de novembre.
1.2. Aprovació acta 15/2016 de 19 de desembre.

2. PROPOSTA RESOLUCIÓ DELS GRUPS EU I COMPROMÍS DE LA  CONVENIÈNCIA DE LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL MARE NOSTRUM EN EL PÀRQUING DEL CENTRE COMERCIAL DE PORT SAPLAYA DEL 2 AL 10 DE JULIOL.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 50/2017 D'11 DE GENER DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 23 de enero de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1.Aprobación acta 14/2016 de 21 de noviembre.
1.2. Aprobación acta 15/2016 de 19 de diciembre.

2. PROPUESTA RESOLUCION DE LOS GRUPOS EU Y COMPROMÍS DE LA  CONVENIENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL MARE NOSTRUM EN EL PARKING DEL CENTRO COMERCIAL DE PORT SAPLAYA DEL 2 AL 10 DE JULIO.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN 50/2017 DE 11 DE ENERO DE PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...