viernes, 16 de octubre de 2015

Pleno Municipal (19-10-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d'OCTUBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 19 d'octubre de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, APROVACIÓ DE ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 11/2015 de 21 de setembre.

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Instruccions execució servicis externs contractats per l'Ajuntament exp. 20/2015
2.2. Expedient compatibilitat Eduardo Monros Lliso.

3, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, DEPORTS , JUVENTUT I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Aprovació modificació ordenança reguladora de la venta no sedentaria.
3.2. Designació responsable del contracte RSU i neteja viaria.
3.3. Imposició penalitats per incumpliment de obligaciones contractuales.

4. RATIFICACIÓ DE LA ALEGACIÓ MUNICIPAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ A 3 CARRILS DE LA V-21.

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1913 a 2223.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 19 de octubre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1 Aprobació acta 11/2015 de 21 de septiembre.

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1 Instrucciones ejecución servicios externos contratados por el ayuntamiento exp. 20/2015.
2.2. Expediente compatibilidad Eduardo Monros Lliso.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Aprobación modificación ordenanza reguladora de la venta no sedentaria.
3.2. Designación responsable de contrato RSU y limpieza viaria.
3.3. Imposición penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

4. RATIFICACIÓN DE LA ALEGACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN A 3 CARRILES DE LA V-21,

5. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1913 a 2223.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...