viernes, 18 de noviembre de 2016

Pleno Municipal (21-11-2016)


SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de novembre de 2016
Hora: 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall:

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1. Aprovació acta 12/2016 de 17 d'octubre del 2016.

 2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.
1. Sotmetiment a informació pública modificació puntual núm. 21 del PGOU.

2. Aprovació inicial modificació Reglament   Consell Sectorial Urbanisme.

3. ASSUMPTES DIC TAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. Conveni FCC per a pagament de deute liquidació contractes.

3.2. Correcció errors Ordenança fiscal taxa per participació en processos selectius.

4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte resolucions núm. 2473/2016 al 2736/2016,

2. Donar compte informes morisidad i PMP 3T 2016.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de noviembre de 2016
Hora: 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan:
A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1. Aprobación acta 12/2016 de 17 de octubre de 2016.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
1. Sometimiento a información pública modificación puntual num. 21 del PGOU.
 2. Aprobación inicial modificación Reglamento Consejo Sectorial Urbanismo.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Convenio FCC para pago de deuda liquidación contratos.

3.2. Corrección errores Ordenanza fiscal tasa por participación en procesos selectivos.

4. MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
 1. Dar cuenta resoluciones num. 2473/2016 a 2736/2016,

2. Dar cuenta informes morisidad y PMP 3T 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...