miércoles, 16 de marzo de 2016

Pleno Municipal (21-03-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MARÇ.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de març de 2016, 20:30h
Lloc: Sala de Plens


A. PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 15/2015 de 21 de desembre.
1.2. Acta 1/2016 de 18 de gener
1.3 Acta 2/2016 de 28 de gener

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

1.1. Adjudicació condició Agent Urbanitzador PAI Vera II a Mercado de Construcciones.

1.2. Aprovació conveni urbanístic de reserva d'aprofitament amb Francisco Pastor Gimeno, parcel·la 49, polígon 2 de la Partida Desamparats.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1.Imposició sanció a  FCC S.A per incompliment de contracte.

3.2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016.

3.3. Ordenança fiscal cens caní.

3.4. Declaració de lesivitat acte administratiu reial decret llei 4/2012. 

3.5. Declaració zona gran afluència turística.

3.6. Aprovació inicial reglament Consell Sectorial de Joventut.

4. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 250 A 574.

C. PRECS I PREGUNTES


---------------------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de marzo de 2016 , 20:30h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACION ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 15/2015 de 21 de diciembre.
1.2. Acta 1/2016 de 18 de enero
1.3 Acta 2/2016 de 28 de enero

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.

1.1. Adjudicación condición Agente Urbanizador PAI Vera II a Mercado de Contrucciones.

1.2. Aprobación convenio urbanístico de reserva de aprovechamiento con Francisco Pastor Gimeno, parcela 49, polígono 2 de la Partida Desamparats.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Imposición sanción a  FCC S.A. por incumplimiento de contrato.

3.2. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2016.

3.3. Ordenanza fiscal censo canino.

3.4. Declaración de lesividad acto administrativo Real Decreto Ley 4/2012.

3.5. Declaración zona gran afluencia turística.

3.6. Aprobación inicial reglamento Consejo Sectorial de Juventud.

4. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 250 A 574.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...