jueves, 13 de septiembre de 2018

Pleno Municipal (17-09-2018)
SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de setembre de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. PROPOSTA FESTES LOCALS 2019

1.2. RETIRADA OFERTA BBVA PER INCÓRRER EN PROHIBICIÓ PER A CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL.

1.3. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL

1.4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2018

2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm. 1518 a 2325 de 2018

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de septiembre de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2019

1.2. RETIRADA OFERTA BBVA POR INCURRIR EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL.

1.3. APROBACIÓN EXPEDIENTECONTRATACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL

1.4. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2018

2. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1518 a 2325 de 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...