lunes, 18 de junio de 2018

Pleno Municipal (18-06-2018)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de juny de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de junio de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 


A. PART RESOLUTIVA

1. PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA SRA. MARÍA CARMEN VALERO BLASCO.

2. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.1. Acta 4/2018 de 16 d'abril.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

3.1. NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL


4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


4.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2018.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES D'ALTRES CRÈDITS.


4.2. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL (EXPTE. 2343/2018)

5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

5.1. FINANÇAMENT OBRA MILLORA XARXA SANEJAMENT C/ COLON.


6. MOCIONS.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte liquidació pressupost exercici 2017.
2. Donar compte informe Defensor Veí.
3. Donar compte resolucions 1013 a 1113.

C PRECS I PREGUNTES.


A. PARTE RESOLUTIVA

1. TOMA DE POSESIÓN CONCEJAL Dª. MARÍA CARMEN VALERO BLASCO.

2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2.1. Acta 4/2018 de 16 de abril.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

3.1. NOMBRAMIENTO MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL


4. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


4.1. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 11/2018.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS.


4.2. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (EXPTE. 2343/2018)

5. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.

5.1. FINANCIACIÓN OBRA MEJORA RED SANEAMIENTO C/ COLÓN.

6. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta liquidación presupuesto ejercicio 2017.
2. Dar cuenta informe Defensor Vecino.
3. Dar cuenta resoluciones 1013 a 1113.

C RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...