miércoles, 12 de abril de 2017

Pleno Municipal (18-04-2017)SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 d'abril de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens


L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,
A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Acceptació renúncia concessió demanial immobiliària lasho S.A.
1.2. Aprovació definitiva modificació puntual núm. 21 del PGOU.
1.3. Aprovació definitiva modificació núm. 2 detallada PRI Platja Patacona.
1.4. Conveni Subvenció EPA

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació Reglament Consell Local de Comerç.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte de les resolucions núm. 611 a 875/2017


C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------
         

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria:18 de abril de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos


El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Aceptación renuncia concesión demanial inmobiliaria lasho S.A.
1.2. Aprobación definitiva modificación puntual num. 21 del PGOU.
1.3. Aprobación definitiva modificación nº 2 pormenorizada PRI Playa Patacona.
1.4. Convenio Subvención EPA

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación Reglamento Consejo Local de Comercio.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 611 a 875/2017


C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...