jueves, 16 de febrero de 2017

Pleno Municipal (20-02-2017)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatòria: 20 de febrer de 2017, 20:30h
Lloc: Sala de Plens
L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. DECLARACIÓ DE VOLUNTAT D'ADHESIÓ ESPECIFICA AL NOU CONTRACTE CENTRALITZAT DE MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA. EXP 139/2016

1.2. CONVENI DE PAGAMENT DEUTE CONSORCI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA TINENÇA ANIMALS EX. 3/2017

2. ASSUMPTES NO DICTAMINATS


2.1. NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM 2936 A 3103 DE 2016 I 1 A 95 DE 2017

C. PRECS I PREGUNTES
---------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

1ªConvocatoria: 20 de febrero de 2017 20:30H
Lugar: Salón de Plenos. 

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA
1.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LACOMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

1.1. DECLARACION DE VOLUNTAD DE ADHESION ESPECIFICA AL NUEVO CONTRATO CENTRALIZADO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS DE LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA. EXP 139/2016

1.2. CONVENIO DE PAGO DEUDA CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

1.3. MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA TENENCIA ANIMALES EX. 3/2017

2. ASUNTOS NO DICTAMINADOS

2.1. NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO 

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM 2936 A 3103 DE 2016 Y 1 A 95 DE 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...