jueves, 17 de septiembre de 2015

Pleno Municipal (21-09-2015)SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SEPTEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatoria: 21 de setembre de 2015, 20:30h

Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, APROVACIÓ DE ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 9/2015 de 13 de juny
1.2. Aprovació acta 10/2015 de 16 de juliol

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Modificació article 15 de l'Ordenança de Platges.
2.2. Aprovació inicial Reglament Consell Local de Comerç.
2.3. Aceptació delegació Pla de Nuclis 2014-2015.

3, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, DEPORTS , JUVENTUT I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Canvi denominació municipi.
3.2. Díes festius locals.
3.3. Modificació lloc num. 218 de la Relació de llocs de treball del Técnic de Medi Ambient.
3.4.Creació lloc Assessor Mitjans de Comunicació i Premsa

4. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EJERCICI 2013

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.1216 a 1912/15.
2. Dar cuenta de informes tresoreria (morosidad 2o trimestre I periode mitja de pagament a proveedors 2o trimestre 2015)

C. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1aConvocatoria: 21 de septiembre de 2015, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1 Acta 9/2015 de 13 de junio,
1.2. Acta 10/2015 de 16 de julio.

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1 Modificación artículo 15 Ordenanza de Playas.
2.2. Aprobación inicial Reglamento Consejo Local de Comercio.
2.3. Aceptación delegación Plan de Nucleos 2014-2015.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEPORTES, JUVENTUD Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Cambio denominación municipio.
3.2. Días festivos locales.
3.3. Modificación puesto num. 218 de la Relación de Puestos de Trabajo del Técnico de Medio Ambiente.
3.4. Creación puesto Asesor Medios de Comunicación y Prensa.

4. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013.

5. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm.1216/15 a 1912/15.
2. Dar cuenta de Informes tesorería (morisidad 2o trimestre de 2015 y periodo medio pago a proveedores 2o trimestre 2015)

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...