miércoles, 16 de enero de 2019

Pleno Municipal (21-01-2019)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de gener de 2019 20:30h
Lloc: Sala de PlensL’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. Nombrameinto fill adoptiu Manel Marí

2. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions número 3538 a 3732 de 2018.
2. Donar compte de les resolucions número 1 a 100 de 2019.


C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de enero de 2019  20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. Nombrameinto hijo adoptivo Manel Marí

2. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones número 3538 a 3732 de 2018.
2. Dar cuenta de las resoluciones número 1 a 100 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...