viernes, 12 de febrero de 2016

Pleno Municipal (15-02-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de FEBRER.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 de FEBRER de 2016. 20:30H

Lloc: Sala de PlensA. PART RESOLUTIVA.

1. PRESA DE POSSESSIÓ D. JOSEP RODA I CAVA. 

2. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.1 Acta 13/2015 de 16 de novembre.
2.2. Acta 14/2015 de 24 de novembre. 

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ,  SERVICIS SOCIALS,  PARTICIPACIÓ,URBANISME, HORTA I  MEDI AMBIENT.
3.1. REGLAMENT CONSELL SECTORIAL  URBANISME 

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT  ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT,  CULTURA I ESPAIS PÚBLICS
4.1. MODIFICACIÓ DE CREDETS PER  TRANSFERÈNCIA DE CREDETS EXPEDIENT 
4.2. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT  D'ALBORAYA I SERVICIS DE LLEVANT SA
4.3 MODIFICACIÓ ORDENANÇA  REGULADORA DE LA TINENÇA I  PROTECCIÓ D'ANIMALS
4.4. PROPOSTA ORDENANÇA FISCAL  CENS CANÍ 
4.5. EXPEDIENT APROVACIÓ  MODIFICACIÓ COMPLEMENT DE DESTÍ  I ESPECIFIQUE LLOCS DE SECRETÀRIA  I INTERVENCIÓ
4.6.APROVACIÓ CREACIÓ LLOC DE  TREBALL DE VICESECRETÀRIA

5. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE  LA GESTIÓ DEL PLE 
1. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 1 A 249 DE 2016, 
2. DONAR COMPTE DE L'INFORME  MOROSITAT 4T
3. DONAR COMPTE INFORME PMP 4T


C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------
A. PARTE RESOLUTIVA     

1. TOMA DE POSESIÓN D. JOSEP RODA CAVA.     

2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.     
2.1 Acta 13/2015 de 16 de noviembre.     
2.2. Acta 14/2015 de 24 de noviembre.     

3.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA      COMISIÓN INFORMATIVA DE      EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES,      PARTICIPACIÓN,URBANISMO, HUERTA      Y MEDIO AMBIENTE.     
3.1. REGLAMENTO CONSEJO      SECTORIAL URBANISMO    

4. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA      COMISIÓN DE DESARROLLO      ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD,      CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS     
4.1. MODIFICACION DE CREDITOS POR      TRANSFERENCIA DE CREDITOS      EXPEDIENTE    
4.2. CONVENIO ENTRE EL      AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA Y      SERVICIOS DE LEVANTE SA     
4.3 MODIFICACION ORDENANZA      REGULADORA DE LA TENENCIA Y      PROTECCION DE ANIMALES     
4.4. PROPUESTA ORDENANZA FISCAL      CENSO CANINO     
4.5. EXPEDIENTE APROBACIÓN      MODIFICACION COMPLEMENTO DE      DESTINO Y ESPECIFICO PUESTOS DE      SECRETARIA E INTERVENCIÓN     
4.6. APROBACION CREACION PUESTO      DE TRABAJO DE VICESECRETARIA     

5. MOCIONES.     

B. PARTE DE CONTROL Y      SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL      PLENO      
1. DAR CUENTA DE LAS      RESOLUCIONES 1 A 249 DE 2016     
2. DAR CUENTA DEL INFORME      MOROSIDAD 4T     
3. DAR CUENTA INFORME PMP 4T     

C. RUEGOS Y PREGUNTAS   

Leer Mas...