viernes, 18 de mayo de 2018

Pleno Municipal (22-05-2018)SESSIÓ ORDINARI DE l'AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 22 de maig de 2018
20:30

Lloc: Saló de Plens

L'Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària el dia, hora i lloc indicats,para tractar dels assumptes que més avall s'expressen,

A. PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 1/2018 de 22 de gener.
1,2. Acta 2/2018 de 19 de febrer
1.3. Acta 3/2018 de 20 de març

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. Aprovació inicial reglament igualtat.
2.2. Acceptació delegació col·legi Cervantes (Pla Edificant).
2.3. Acceptació delegació CEIP PATACONA (Pla Edificant)
2.4. Adhesió Xarxa Salut

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1. Aprovació Pla Territorial d'Emergències
3.2. Proposta d'acord reconeixement extrajudicial 3/2018
3.3. Aprovar proposta reglament funcionament intern comité seguretat i salut.

4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

4.1. Contractació subministrament gespa artificial camp de futbol Francisco Cardona.
4.2. Proposició relativa a la modificació de la plantilla de personal.

5. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions 811 a 1012/2018.
2. Donar compte informe morositat 1t 2018.
3. Donar compte informe pmp 1t 2018

C. PRECS I PREGUNTES
----------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1ªConvocatoria: 22 de mayo de 2018
20:30

Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados,para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 1/2018 de 22 de enero.
1,2. Acta 2/2018 de 19 de febrero
1.3. Acta 3/2018 de 20 de marzo

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
2.1. Aprobación inicial reglamento igualdad.
2.2. Aceptación delegación colegio Cervantes (Plan Edificant).
2.3. Aceptación delegación CEIP Patacona (Plan Edificant)
2.4. Adhesión Xarxa Salud

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Aprobación Plan Territorial de Emergencias
3.2. Propuesta de acuerdo reconocimiento extrajudicial 3/2018
3.3. Aprobar propuesta reglamento funcionamiento interno comité seguridad y
salud.

4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.
4.1. Contratación suministro cesped artificial campo de fútbol Francisco Cardona.
4.2. Proposición relativa a la modificación de la plantilla de personal.

5. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones 811 a 1012/2018.
2. Dar cuenta informe morosidad 1t 2018.
3. Dar cuenta informe pmp 1t 2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...