jueves, 15 de diciembre de 2016

Pleno Municipal (19-12-2016)SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de diciembre de 2016 20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall, 


SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de diciembre 2016
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 

A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 13/2016 DE 8 DE NOVEMBRE.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA, I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. DISTINCIONS I CONDECORACIONS AGENTS POLICÍA LOCAL.

2.2.INICIACIÓ PROCEDIMENT PER A FELICITACIÓ PÚBLICA INDIVIDUAL D'UN AGENT DE LA POLICÍA LOCAL

2.3. PRORROGA CONTRACTE ARRENDAMENT EDIFICI VIATGERS ANTIGA ESTACIÓ D'ALBORAIA

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.2737 a 2935/2016

2. Donar compte de l'escrit de la Sindicatua de Comptes RE 1863/2016.


C. PRECS I PREGUNTES
A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 13/2016 DE 8 DE NOVIEMBRE.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA, Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. DISTINCIONES Y CONDECORACIONES AGENTES POLICÍA LOCAL.

2.2. INICIACIÓN PROCEDIMIENTO PARA FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL DE UN AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL.

2.3. PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO EDIFICIO VIAJEROS ANTIGUA ESTACIÓN DE ALBORAYA.

3. MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2737 a 2935/2016

2. Dar cuenta del escrito de la Sindicatura de Comptes RE 18363/2016.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 18 de noviembre de 2016

Pleno Municipal (21-11-2016)


SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de novembre de 2016
Hora: 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall:

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1. Aprovació acta 12/2016 de 17 d'octubre del 2016.

 2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.
1. Sotmetiment a informació pública modificació puntual núm. 21 del PGOU.

2. Aprovació inicial modificació Reglament   Consell Sectorial Urbanisme.

3. ASSUMPTES DIC TAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. Conveni FCC per a pagament de deute liquidació contractes.

3.2. Correcció errors Ordenança fiscal taxa per participació en processos selectius.

4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte resolucions núm. 2473/2016 al 2736/2016,

2. Donar compte informes morisidad i PMP 3T 2016.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de noviembre de 2016
Hora: 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan:
A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1. Aprobación acta 12/2016 de 17 de octubre de 2016.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
1. Sometimiento a información pública modificación puntual num. 21 del PGOU.
 2. Aprobación inicial modificación Reglamento Consejo Sectorial Urbanismo.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Convenio FCC para pago de deuda liquidación contratos.

3.2. Corrección errores Ordenanza fiscal tasa por participación en procesos selectivos.

4. MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
 1. Dar cuenta resoluciones num. 2473/2016 a 2736/2016,

2. Dar cuenta informes morisidad y PMP 3T 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 14 de octubre de 2016

Pleno Municipal (17-10-2016)SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d'OCTUBRE. Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies. 1ªConvocatòria: 17 d'Octubre de 2016, 20:30h Lloc: Sala de Plens


A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 9/2016 de 20 de juny.
1.2.  Acta 10/2016 de 18 de juliol.
1.3. Acta 11/2016 de 19 de setembre.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESARRLLO ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


2.2. Adhesió al Pacte Valencià per la Mobilitat Sostenible.


3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte ajornament pagament EMTRE.
2. Donar compte de les resolucions núm. 2130 al 2437/2016.

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------------

A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 9/2016 de 20 de junio.
1.2.  Acta 10/2016 de 18 de julio.
1.3. Acta 11/2016 de 19 de septiembre.


2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARRLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


2.2. Adhesión al Pacto Valenciano por la Movilidad Sostenible.


3. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO


1. Dar cuenta aplazamiento pago EMTRE.
2. Dar cuenta de las resoluciones num. 2130 a 2437/2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Leer Mas...

domingo, 9 de octubre de 2016

9 d'Octubre. Dia de la Comunitat Valenciana. Discurs institucional

Benvinguts guardonats, guardonades, familiars i amics, membres de la corporació, veïns i veïnes.
Moltes gracies per estar ací un any mes, per celebrar el nou d’octubre, dia dels valencians, amb este acte tan emotiu que pretén fer un reconeixent de tot el poble d’Alboraia a veïns i veïnes  destacades, que, pels seus mèrits, ens fan sentir orgull de ser alboraiers i valencians.
Alboraia com tota la Comunitat Valenciana, es terra d'acollida. Som un poble i un país format des de temps immemorial per persones de cultures i procedències diverses.
Som una terra enriquida per tot allò que ens arriba de terra endins i de mes enllà de les nostres costes. És per això que som un poble amb una identitat clara però també solidaria, acollidora i plural.
Així doncs, treballar junts i fer-ho respectant la diversitat d'opinions i d’interessos, és fonamental per dur endavant un país. Avui celebrem la nostra capacitat d’autogovern, assolida amb l’Estatut d’Autonomia.
Gràcies a aquest autogovern  els nivells de prosperitat i d’igualtat aconseguits es constatable, gràcies sobre tot, a l’apropament de les institucions i les administracions als ciutadans i ciutadanes, inclús amb els endarreriments que estem patint, a sobre de tot per una crisi, econòmica i de valors, llarga i difícil de vèncer, que no sols afecta a la Comunitat Valenciana, sinò també a Espanya i al món sencer. 
Des d’aquesta realitat, junts devem seguir treballant per superar les dificultats i per millorar cada dia, en la recuperació de valors i d’objectius, que, ens han de conduir cap a la millora de les nostres vides, sense exclusions.
Eixe i cap altre es l’objectiu fonamental de tot Ajuntament, la institució més propera als ciutadans i ciutadanes, la que ha d’atendre les nostres necessitats més bàsiques i des de la qual, des de l’ajuntament, es construeix entre totes i tots la veritable igualtat i equitat, i es en dita institució, on es posa més de manifest el nivell de solidaritat i sana convivència assolit i la veritable voluntat de superar-lo cada dia.
Més enllà de l’evident necessitat de finançament, per poder dur endavant els serveis fonamentals amb dignitat i equitat, tant de la Generalitat com del poble, necessitem  comptar amb cadascú de nosaltres, per millorar i aportar a la nostra societat, al nostre poble, tot allò que podem oferir per a benefici de tots.
Eixa capacitat i voluntat de superació i d’entrega, eixes ganes de millorar i de lluitar, malgrat les dificultats, eixa constància en el treball de cada dia, és el que reconeixem en els premis Nou D’Octubre d’Alboraia, cada any, als nostres veïns i veïnes guardonats.
Elles i ells ens representen a tots i son exemple dels valors als que aspirem individual i col·lectivament.
* En aquesta ocasió, amb els nostres guardons reconeixerem la llavor col·lectiva de grups de persones que perseveren durant tota una vida en  una afició musical,  que unixen esforços per aconseguir grans fites, per proporcionar formació o esbarjo i diversió o per protegir persones en especial risc.
* També es important fer visibles trajectòries personals de qui amb gran esforç i dedicació aconsegueix fites espectaculars o innovadores en el camp de les arts, de l’empresa o de la mateixa horta, la nostra horta.
Vuic felicitar a totes i tots els guardonats, molt especialment als familiars de les persones que ja no estan amb nosaltres, el record i l’exemple de les quals volem que ens acompanye i ens guie sempre.
Així doncs, recordem, valencians i valencianes... que com diu el nostre president de la diputació
“Perque tots i totes som protagonistes d’un relat que escrivim dia a dia”.
Tots a una veu!
Veïns, veïnes, feliç dia dels valencians

Feliç nou d’Octubre!

Leer Mas...

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Pleno Municipal (19-09-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SETEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria: 

19 de SETEMBRE de 2016,  20:30h
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 4/2016 de 21 de març.
1.2. Aprovació acta 5/2016 de 5 d'abril.
1.3. Aprovació acta 6/2016 de 18 d'abril.
1.4. Aprovació acta 7/2016 de 17 de maig
1.5. Aprovació acta 8/2016 de 30 de maig.
1.6. Aprovació acta 9/2016 de 20 de juny.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LACOMISSIÓ INFORMATIVA EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.
2.1. Dissolució ENTITAT DE CONSERVACIÓ PORT SAPLAYA

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA, I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. Desestimació recurs reposició contra l'acord de PLE de 21 de març del 2016. Exp 108/2015 relacionat amb l'exp 191/2012
3.2. Adhesió a la central de compres de la Generalitat Valenciana. Exp 139/2016
3.3. Modificació ordenança IVTM vehicles elèctrics

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions núm. 1702 a 2129/16
2. Donar compte informe morositat 2T 2016
3. Donar compte informe PMP 2016.


C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------

1ªConvocatòria: 

19 de SEPTIEMBRE de 2016,  20:30h
Lloc: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1. Aprobación acta 4/2016 de 21 de marzo.
1.2. Aprobación acta 5/2016 de 5 de abril.
1.3. Aprobación acta 6/2016 de 18 de abril.
1.4. Aprobación acta 7/2016 de 17 de mayo.
1.5. Aprobación acta 8/2016 de 30 de mayo.
1.6. Aprobación acta 9/2016 de 20 de junio.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
2.1. Disolucion ENTIDAD DE CONSERVACION PORT SAPLAYA

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA, Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Desestimación recurso reposicion contra el acuerdo de PLENO de 21 de marzo de 2016. Exp 108/2015 relacionado con el exp 191/2012
3.2. Adhesion a la central de compras de la Generalitat Valenciana. Exp 139/2016
3.3. Modificacion ordenanza IVTM vehiculos electricos

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1702 a 2129/16
2. Dar cuenta informe morosidad 2T 2016
3. Dar cuenta informe PMP 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 13 de julio de 2016

Pleno Municipal (18-07-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JULIOL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria: 18 de juliol de 2016, 20:30h

Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1.FESTIUS LOCALS 2017

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NUM. 1429 A 1701/2016

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de julio de 2016, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1.FESTIVOS LOCALES 2017

2. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 1429 A 1701/2016

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 17 de junio de 2016

Pleno Municipal (20-06-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JUNY.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria:
20 de juny de 2016  20:30H
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. APROVACIÓ ACTA 4/2016 DE 21 DE MARÇ.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. ADHESIÓ A LA INCIATIVA EUROPEA DEL "PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L´ENERGIA"

2.2. MACROFESTIVAL MARENOSTRUM EN ELS TERRENYS DE PEIXETS DE LA PATACONA. EXPLICACIONS DE L'EQUIP DE GOVERN. DEBAT I PRONUNCIAMENT DE LA CORPORACIÓ.

2.3. CONFORMITAT MODIFICACIÓ PUNTUAL CONVENI MARCO ENTRE GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBES.EXP 16/2014


2.4 SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DE L'ECOPARQUE D'ALBORAYA (RELACIONAT AMB EXPTE 7/2009). EXP 100/2016.

3.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS

3.2. TAXA PER PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS

3.3. LIQUIDACIÓ CONTRACTES FCC.


4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.


1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1007 A 1428/2016.

2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DESFAVORABLE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM I COMERÇ DE LA DECLARACIÓ DE ZGAT.

C. PRECS I PREGUNTES-----------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 de junio de 2016
20:30
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. APROBACIÓN ACTA 4/2016 DE 21 DE MARZO.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. ADHESIÓN A LA INCIATIVA EUROPEA DEL "PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L´ENERGIA"

2.2. MACROFESTIVAL MARENOSTRUM EN LOS TERRENOS DE PEIXETS DE LA PATACONA. EXPLICACIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO. DEBATE Y PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN.

2.3. CONFORMIDAD MODIFICACIÓN PUNTUAL CONVENIO MARCO ENTRE GENERALITAT VALENCIANA Y ECOEMBES.EXP 16/2014

2.4 SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE CESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL ECOPARQUE DE ALBORAYA (RELACIONADO CON EXPTE 7/2009). EXP 100/2016.

3.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. MODIFICACION ORDENANZA FISCAL TASA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

3.2. TASA POR PARTICIPACION EN PROCESOS SELECTIVOS

3.3.LIQUIDACIÓN CONTRATOS FCC.


4. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 1007 A 1428/2016.

2. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO Y COMERCIO DE LA DECLARACIÓN DE ZGAT.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

jueves, 12 de mayo de 2016

Pleno Municipal (17-05-2016)SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 
17 de maig de 2016 
20:30H
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.- ACEPTACIÓN ENCOMIENDA DE GESTIÓN PLAYAS.

1.2.- APROBACION INICIAL ORDENANZA HUERTOS SOCIALES

2.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2,1.- ADHESIÓN NUEVO CONVENIO VENTANILLA ÚNICA.

2,2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXPTEDIENTE 3_2016

3.- MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1.- Dar cuenta de las resoluciones núm. 775 a 1006 de 2016.


C. PRECS I PREGUNTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 
17 de mayo de 2016
20:30H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA


1.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.- ACEPTACIÓN ENCOMIENDA DE GESTIÓN PLAYAS.

1.2.- APROBACION INICIAL ORDENANZA HUERTOS SOCIALES.

2.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2,1.- ADHESIÓN NUEVO CONVENIO VENTANILLA ÚNICA.

2,2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXPTEDIENTE 3_2016

3.- MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1.- Dar cuenta de las resoluciones núm. 775 a 1006 de 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

sábado, 16 de abril de 2016

Pleno Municipal (18-04-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de ABRIL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE
1aConvocatòria:
18 d'abril de 2016, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA
1. TOMA DE POSESION CONCEJAL
GYÖNGYVÉR SZÉKÁCS ARADI.
2. APROVACIÓ ACTA 3/2016 DE 2016.
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
3,2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE 2016 I PLANTILLA DE PERSONAL
4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.
4.1. DESESTIMACIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D'URBANISME.
5. MOCIONS
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 575 A 774 DE 2016.
2. DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ I INFORME D'ALCALDIA.
3. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 1ER TRIMESTRE 2016
4. DONAR COMPTE INFORME PMP 1ER TRIMESTRE 2016
C. PRECS I PREGUNTES

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1aConvocatoria:
18 de abril de 2016, 20:30H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA
1. TOMA DE POSESION CONCEJAL GYÖNGYVÉR SZÉKÁCS ARADI.
2. APROBACIÓN ACTA 3/2016 DE 2016.
3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA
COMISÍÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
3,2. APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016 Y PLANTILLA DE PERSONAL
4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.
4.1. DESESTIMACIÓN ALEGACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE URBANISMO.
5. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 575 A 774 DE 2016.
2. DAR CUENTA INFORMES INTERVENCION E INFORME DE ALCALDÍA.
3. DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 1ER TRIMESTRE 2016
4. DAR CUENTA INFORME PMP 1ER TRIMESTRE 2016
C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 4 de abril de 2016

Pleno Municipal (5-04-2016) EXTRAORDINARIO

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ª Convocatòria: 5 d'abril de 2016 20:30 Lloc: Sala de Plens


ORDRE DEL DIA

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL EXERCICI 2014.


----------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ª Convocatoria: 5 de abril de 2016 20:30 Lugar: Salón de Plenos


ORDEN DEL DÍA  

A. PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

Leer Mas...

miércoles, 16 de marzo de 2016

Pleno Municipal (21-03-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MARÇ.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de març de 2016, 20:30h
Lloc: Sala de Plens


A. PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 15/2015 de 21 de desembre.
1.2. Acta 1/2016 de 18 de gener
1.3 Acta 2/2016 de 28 de gener

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

1.1. Adjudicació condició Agent Urbanitzador PAI Vera II a Mercado de Construcciones.

1.2. Aprovació conveni urbanístic de reserva d'aprofitament amb Francisco Pastor Gimeno, parcel·la 49, polígon 2 de la Partida Desamparats.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1.Imposició sanció a  FCC S.A per incompliment de contracte.

3.2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016.

3.3. Ordenança fiscal cens caní.

3.4. Declaració de lesivitat acte administratiu reial decret llei 4/2012. 

3.5. Declaració zona gran afluència turística.

3.6. Aprovació inicial reglament Consell Sectorial de Joventut.

4. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 250 A 574.

C. PRECS I PREGUNTES


---------------------------------------------------------------------------

SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de marzo de 2016 , 20:30h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACION ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 15/2015 de 21 de diciembre.
1.2. Acta 1/2016 de 18 de enero
1.3 Acta 2/2016 de 28 de enero

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.

1.1. Adjudicación condición Agente Urbanizador PAI Vera II a Mercado de Contrucciones.

1.2. Aprobación convenio urbanístico de reserva de aprovechamiento con Francisco Pastor Gimeno, parcela 49, polígono 2 de la Partida Desamparats.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. Imposición sanción a  FCC S.A. por incumplimiento de contrato.

3.2. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2016.

3.3. Ordenanza fiscal censo canino.

3.4. Declaración de lesividad acto administrativo Real Decreto Ley 4/2012.

3.5. Declaración zona gran afluencia turística.

3.6. Aprobación inicial reglamento Consejo Sectorial de Juventud.

4. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 250 A 574.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...