miércoles, 14 de septiembre de 2016

Pleno Municipal (19-09-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SETEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria: 

19 de SETEMBRE de 2016,  20:30h
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 4/2016 de 21 de març.
1.2. Aprovació acta 5/2016 de 5 d'abril.
1.3. Aprovació acta 6/2016 de 18 d'abril.
1.4. Aprovació acta 7/2016 de 17 de maig
1.5. Aprovació acta 8/2016 de 30 de maig.
1.6. Aprovació acta 9/2016 de 20 de juny.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LACOMISSIÓ INFORMATIVA EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.
2.1. Dissolució ENTITAT DE CONSERVACIÓ PORT SAPLAYA

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA, I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. Desestimació recurs reposició contra l'acord de PLE de 21 de març del 2016. Exp 108/2015 relacionat amb l'exp 191/2012
3.2. Adhesió a la central de compres de la Generalitat Valenciana. Exp 139/2016
3.3. Modificació ordenança IVTM vehicles elèctrics

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions núm. 1702 a 2129/16
2. Donar compte informe morositat 2T 2016
3. Donar compte informe PMP 2016.


C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------

1ªConvocatòria: 

19 de SEPTIEMBRE de 2016,  20:30h
Lloc: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1.APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1.1. Aprobación acta 4/2016 de 21 de marzo.
1.2. Aprobación acta 5/2016 de 5 de abril.
1.3. Aprobación acta 6/2016 de 18 de abril.
1.4. Aprobación acta 7/2016 de 17 de mayo.
1.5. Aprobación acta 8/2016 de 30 de mayo.
1.6. Aprobación acta 9/2016 de 20 de junio.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
2.1. Disolucion ENTIDAD DE CONSERVACION PORT SAPLAYA

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA, Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. Desestimación recurso reposicion contra el acuerdo de PLENO de 21 de marzo de 2016. Exp 108/2015 relacionado con el exp 191/2012
3.2. Adhesion a la central de compras de la Generalitat Valenciana. Exp 139/2016
3.3. Modificacion ordenanza IVTM vehiculos electricos

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1702 a 2129/16
2. Dar cuenta informe morosidad 2T 2016
3. Dar cuenta informe PMP 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...