viernes, 12 de diciembre de 2014

Pleno Municipal (15-12-2014)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 15 de desembre de 2014
- 20:30 h

Lloc: Saló de sessions

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 6/2014 de 19 de maig.
1.2. Acta 12/2014 de 17 de novembre.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Operacions de Tesoreria.

2.2. Desestimació alegacions i aprovació definitiva modificació ordenança ordenança reguladora IBI


3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.


3.1. Aprobació del conveni transaccional proposat per Reyal Urbis S.A. per a la finalització del procediment ordinari 156/2009.

4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num. 2712/2014 A 2948/14.


C. PRECS I PREGUNTES


-------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de diciembre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 6/2014 de 19 de mayo.
1.2.  Acta 12/14 de 17 de noviembre.


2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Operaciones Tesorería 2015.

2.2. Desestimación alegaciones y aprobación definitiva modificación ordenanza  reguladora IBI. 


3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Aprobación del convenio transaccional propuesto por Reyal Urbis S.A. para la finalización del procedimiento ordinario  156/2009.

4.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2712/14 A 2948/14.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

0 comentarios: