martes, 16 de julio de 2013

Pleno Municipal (18-07-2013)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JULIOL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
 1ªConvocatoria: 18 de JULIOL de 2013 - 20:30:00

Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I. APROBACIÓ ACTES ANTERIORS.
I.1.- APROBACIÓ ACTA 6/2013 DE 13 DE JUNIO..

II.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.
II.1. APROVACIÓ INICIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA ORDENANÇA SEU ELECTRÒNICA
II.2. ENCOMANA DE GESTIÓ PLATGES 2013.
II.3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE VENDA NO SEDENTÀRIA EXP. 16/2013.
II.4. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ REGLAMENT PUBLICITAT EXTERIOR PER MITJÀ DE CARTELERES O TANQUES PUBLICITÀRIES, MONOPOSTES I BANDEROLES EXP. 12/2013.
II.5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL  INSTAL•LACIÓ D'ANUNCIS OCUPANT TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC.
II.6. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA TRÀNSIT EXP 18/2013.
II.7. DECLARAR NUL•LITAT CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI ESPORTS - EXP 197/2012.
II.8. DECLARAR NUL•LITAT CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT.
II.9. DECLARAR NUL•LITAT CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE CÍVIC PATACONA-EXP 197/2012.
II.10. DECLARAR NUL•LITAT COL.LEGI PRIMÀRIA PATACONA - EXP 167/2012.
II.11 DECLARAR NUL•LITAT ASCENSOR CASA CULTURA - EXP 197/2012.
II.12. DECLARAR NUL•LITAT CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI  PÚBLIC -  CANONGE JULIÀ-EXP 197/12.
II.13.  DECLARAR EXTINCIÓ CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSOR AUDITORI MUNICIPAL - EXP 197/2012.

III.- MOCIONS

PART DE CONTROL.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1372 a 1705 /2013.

2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 633/2013DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 140/2010

PRECS I PREGUNTES


Leer Mas...