martes, 14 de octubre de 2014

EGUSA. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. SESIÓN ABIERTA

SESIO DE L’AYUNTAMENT PLE COM A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA


1a Convocatòria
Dia   16  d´octubre de 2014
Hora:    20.30   h
Lloc: Saló de Sessions

La Junta General de EGUSA celebrarà sessió extraordinaria i urgent el dia, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s'expressen més avall.

ORDRE DEL DÍA


 1.-APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PROPOSTA DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ RESPECTE AL DÍPTIC D´UPPA.


2.-  NOMENAMENT INTERVENTORS PER A APROVACIÓ DE L'ACTA
---------------------------------------------------------
SESION AYUNTAMIENTO PLENO COMO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1ª Convocatoria
Día  16  de octubre de 2014
Hora:  20.30    h
Lugar: Salón de Sesiones

La Junta General de EGUSA celebrará sesión extraordinaria y urgente el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan.

ORDEN DEL DÍA

1-. APROBACIÓN, SI PROCEDE PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO AL DÍPTICO DE UPPA.

2.- NOMBRAMIENTO INTERVENTORES PARA APROBACION DEL ACTA

0 comentarios: