jueves, 15 de diciembre de 2016

Pleno Municipal (19-12-2016)SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de diciembre de 2016 20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall, 


SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de diciembre 2016
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 

A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 13/2016 DE 8 DE NOVEMBRE.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA, I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. DISTINCIONS I CONDECORACIONS AGENTS POLICÍA LOCAL.

2.2.INICIACIÓ PROCEDIMENT PER A FELICITACIÓ PÚBLICA INDIVIDUAL D'UN AGENT DE LA POLICÍA LOCAL

2.3. PRORROGA CONTRACTE ARRENDAMENT EDIFICI VIATGERS ANTIGA ESTACIÓ D'ALBORAIA

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.2737 a 2935/2016

2. Donar compte de l'escrit de la Sindicatua de Comptes RE 1863/2016.


C. PRECS I PREGUNTES
A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 13/2016 DE 8 DE NOVIEMBRE.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA, Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. DISTINCIONES Y CONDECORACIONES AGENTES POLICÍA LOCAL.

2.2. INICIACIÓN PROCEDIMIENTO PARA FELICITACIÓN PÚBLICA INDIVIDUAL DE UN AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL.

2.3. PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO EDIFICIO VIAJEROS ANTIGUA ESTACIÓN DE ALBORAYA.

3. MOCIONES.


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2737 a 2935/2016

2. Dar cuenta del escrito de la Sindicatura de Comptes RE 18363/2016.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...