miércoles, 13 de julio de 2016

Pleno Municipal (18-07-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JULIOL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria: 18 de juliol de 2016, 20:30h

Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1.FESTIUS LOCALS 2017

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NUM. 1429 A 1701/2016

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de julio de 2016, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1.FESTIVOS LOCALES 2017

2. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 1429 A 1701/2016

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...