lunes, 22 de enero de 2018

Pleno Municipal (22-01-2018)

Pleno Municipal (22-01-2018)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 22 de gener de 2018 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació acta 13/2017 de 20 de novembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISÍON INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRES COMPLEMENTARI CARRER RAMÓN I CAJAL ROMANENTS PPOS 2016

2.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA PLATGES.
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA  I ESPAIS PÚBLICS.

3.1 APROBACIÓN PLA ECONÒMIC FINANCER (IFS 2017 DIPUTACIÓ)


3.2.  APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

4. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions numere 2984 a 3153 de 2017 i 1 a 100 de 2018.

2. Donar compte informes PMP i morositat 4t trimestre 2017.

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 22 de enero de 2018 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Aprobación acta 13/2017 de 20 de noviembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISÍON INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. ACEPTACIÓN DELEGACIÓN PARA CONTRATAR OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RAMÓN Y CAJAL REMANENTES PPOS 2016

2.2. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA PLAYAS.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA  Y ESPACIOS PÚBLICOS.

 3.1 APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (IFS 2017 DIPUTACIÓN)

3.2.  APROBACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

4. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones numero 2984 a 3153 de 2017 y 1 a 100 de 2018.

2. Dar cuenta informes PMP y morosidad 4º trimestre 2017.


C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...