miércoles, 14 de junio de 2017

Pleno Municipal (19-06-2017)

Pleno Municipal (19-06-2017)


SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de juny de 2017
20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de junio de 2017
20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de maig
1.2. Acta 8/2017 de 7 de juny

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESEN-ROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. SOL·LICITUD ADHESIÓ CONVENI

2.2. MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ SERVICI PÚBLIC RSU I NETEJA VIÀRIA


2.3. PROPOSTA FESTES LOCALS 2018

2.4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDITS EXP 1_2017

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1078 a 1480 de 2017

C. PRECS Y PREGUNTES


A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACION ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 7/2017 de 15 de mayo
1.2. Acta 8/2017 de 7 de junio

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. SOLICITUD ADHESIÓN CONVENIO

2.2. MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO RSU Y LIMPIEZA VIARIA

2.3. PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2018

2.4. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXP 1_2017

3. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 1078 a 1480 de 2017

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...

martes, 6 de junio de 2017

Pleno Municipal (07-06-2017) Extraordinario

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 7 de juny de 2017, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall
1. APROVACIÓ INICIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017

---------------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 7 de junio de 2017, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

1. APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017


Leer Mas...