martes, 24 de febrero de 2015

Pleno Municipal (27-02-2015) extraordinario

Pleno Municipal (27-02-2015) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari en el  mes de FEBRER.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 27 de febrer de 2015
14.00 h
Lloc: Saló de Plens

1.- ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA,SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT


1.1.- APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA PRESUPOST GENERAL 2015

--------------------------------------

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ª Convocatoria: 27  de febrero de 2015
14.00 h
Lugar: Salón de Plenos


1.- ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMIA,SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

1.1.- APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL 2015

Leer Mas...

viernes, 13 de febrero de 2015

Pleno Municipal (16-02-2015)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de FEBRER.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 16 de febrero de 2015
20:30
Lloc: Saló de Plens


A. PART RESOLUTIVA

1, APROVACIO ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprobació Acta 13/2014 de 15 de desembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1. Adjudicació contracte neteja de edificis municipals.

3.MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2949/14 a 50/15,

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 16 de febrero de 2015
20:30
Lugar: Salón de Plenos

. PART RESOLUTIVA

1, ACTAS ANTERIORES.

1,1, Aprobación Acta 13/2014 de 15 de diciembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE  URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VÍAS PÚBLICAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.1. Adjudicación contrato limpieza edificios municipales.

3.MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 2949/14 a 50/2015.

C. PRECS I PREGUNTES


Aquí escribes el contenido Aquí escribes el resto del contenido que no se vera

Leer Mas...