jueves, 27 de septiembre de 2007

Pleno Municipal (27-09-07)

RESUM PLE DEL DIA 27-09-07

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ARTICLES QUE ES MODIFIQUEN.-

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana en l'article 31 a què se li afig un nou apartat 3r, per la qual cosa passarà a tindre la redacció següent:
“1.- Podrà ser designat Defensor del Ciutadà qualsevol persona que reunisca les condicions següents:
a) Ser major d'edat
b) Estar en ple ús dels drets civils i polítics.

2.- El defensor del Ciutadà és designat pel Ple de l'Ajuntament, per a un període de quatre anys, conforme al procediment establit en el present reglament.

3. El càrrec de Defensor del Ciutadà rebrà una compensació anual segons el que preveu el Pressupost de la corporació”.


Sotmesa a votació:

Aprovada:

L'Ajuntament Ple, per dènou vots a favor corresponents als grups PP, PSOE i CIALBO i una abstenció corresponent a BLOC.


MOCIONS.

MOCIÓ SOROLL

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

El soroll està considerat com un agent de contaminació en l'actualitat i, a més de les molèsties que ocasiona, afecta la salut de les persones. Existint una normativa respecte d'això i havent-hi sentències considerant com un delicte contra la salut el soroll excessiu, contínua ocasionant-se greus molèsties als veïns en general de tots els municipis. Els sorolls que perjudiquen la qualitat de vida dels ciutadans deuen per les autoritats competents evitar-se en la mesura que siga possible i les polítiques de prevenció han de constituir una prioritat. Però per falta d'educació ciutadana hi ha un tipus de soroll tremendament molest com és el de les motocicletes amb el tub de fuga retallat, el soroll del qual és excessivament molest i es tracta d'una acció prohibida. Soroll que si es realitza a la nit és tremendament molest. També ho és la maquinària de neteja de carrers o les talladors de gespa quan actuen en horaris matutins.

És per això, que per a evitar eixe atemptat a la salut dels veïns d'Alboraya que suposa els esmentats sorolls i convençuts de quant antecedix i com a conseqüència d'això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya presenta la següent MOCIÓ per a la seua consideració i aprovació pel Ple Municipal dels següents

ACORDS

a) Establir com a horari de començament de treball de la maquinària de neteja de carrers i de manteniment de jardins les huit del matí en dies laborals i les deu en dies festius.
b) Contactar amb els ajuntaments que disposen d'una reglamentació d'embargament instantani de motocicletes que no complixen amb al normativa vigent i circulen amb els tubs de fuga retallats perquè s'aprove i entre en vigor una reglamentació semblant a Alboraya. Para a continuació procedir a aplicar-la i embargar tots els vehicles que no complisquen amb la mateixa, evitant la circulació de vehicles que generen soroll excessiu.

Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

MOCIÓ RETVI

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

El Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) és una plataforma d'entitats juvenils, creada per Llei 1983 i formada pels Consells de Joventut de les comunitats autònomes i organitzacions juvenils d'àmbit estatal propiciar. Propiciar la participació de la joventut en desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del nostre Estat en un entorn global és el nostre fi essencial, tal com arreplega l'article 48 de la Constitució Espanyola. En l'actualitat prop de 100 entitats juvenils formen part d'este projecte comú.

Treballa per aconseguir una plataforma plural que fomente la reflexió i l'intercanvi d'idees i experiències entre les distintes sensibilitats i ideologies que configuren la realitat de les associacions juvenils de l'estat, així com per a traslladar propostes, reivindicacions i denúncies que sorgisquen en el si del CJE a l'Administració, als agents socials i als mitjans de comunicació. Tot això encaminat a donar resposta als problemes, inquietuds i aspiracions de la joventut i a millorar la seua qualitat de vida.

El CJE pretén ser un catalitzador de les demandes dels jóvens en matèria de vivenda, per a això es proposa denunciar la situació actual així com mobilitzar els diferents agents socials per a donar resposta a esta problemàtica.

Amb esta inquietud va nàixer a l'abril del 2003 la RETVI (Xarxa d'Equips de Treball en l'àrea de vivenda) en la que s'aglutinen organitzacions membre de CJE, àmbit de l'anàlisi i de la intervenció en vivenda jove. La finalitat és que les entitats comencen a obrir, o si és el cas, potencien, esbosses d'acció en vivenda va torrar com denunciar la problemàtica social dels jóvens enfront de l'emancipació i l'accés a la vivenda. Per a això s'ha creat este va espaiar d'intercanvi d'experiències, informació, adquisició de formació i elaboració de propostes per als agents socials i polítics.

La vivenda i l'emancipació juvenil és un problema transversal de la societat espanyola, i en el que ens afecta, també per als jóvens d'Alboraya.
Així, la participació en quants fòrums i plataformes que treballen este tema pot resultar beneficiosa en l'aspecte tant de polític com tècnic.

Per tot allò que s'ha exposat, sol·licite l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar al Consell de la Joventut d'Espanya que l'Ajuntament d'Alboraya passe a formar part de la RETVI.

SEGON.- La comissió de servicis ciutadans anomenarà dos representants polítics (un del govern i un de l'oposició) i un responsable tècnic per a la participació en les reunions de la RETVI.

TERCER.- Després de cada reunió el responsable tècnic elaborarà un informe per a la comissió de servicis ciutadans i per a la de territori i vivenda.


Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Belloch (BLOC), fa saber que els pares i mares del col·legi Ausias March, estan molt molests, en primer lloc amb la tardança en la construcció del nou col·legi, i ara a més, amb els inconvenients que estan tenint els menors, deguts a les obres de la contornada i sobretot, a les màquines que estan treballant en el solar adjunt. Li pareix estrany que dit solar, compte únicament amb un tancament metàl·lic. Prega se li faciliten, els permisos que té l'empresa per a treballar en el solar amb la dita maquinària.
Sol·licita també, relació d'obres i llicències d'obres, si és que existix, concedides per a tancament de terrasses i cubrimiento de jardins públics.
Pregunta pels infoquioscos, observa que no funcionen i pregunta el cost dels mateixos i si es pensa a posar-los en marxa.
En la rotonda de la Citroen sempre hi ha molts problemes de tràfic i poca presència policial que ho regule. Prega es pose solució.
Li han comentat que hi ha distintes denúncies sobre excrements d'animals en el carrer, és açò cert?. Per un altre costat ha vist alguns Pipi-can pel municipi que estan precintats, pregunta perquè.
Demana que la convocatòria dels ple aparega el la web. Si es vol democràcia participativa, crega que tot ciutadà ha de tindre accés a este tipus d'informació. A més prega, i segons queixa d'alguns veïns, que les convocatòries siguen més entendibles.
Torna a preguntar per la publicitat d'Alboraya Actual. Creu que es gasta massa diners en publicitat d'este tipus. Es va a continuar amb la mateixa política?
Les pluges recents, han causat problemes en el barri de Rei El senyor Jaume. Pregunta si hi ha algun Plans d'emergència general i per barris i quines mesures preventives, si és que n'hi ha, s'han pres per a estes dates. S'ha procedit, per exemple, a la neteja del clavegueram?.

El Sr. Álvaro (PP), indica que quant als permisos de l'empresa que treballa junt amb l'Ausias March, li'ls facilitarà per escrit. Dóna la paraula al Sr. Rubio perquè explique allò que s'ha plantejat en relació a l'Ausias March.

El Sr. Rubio (PP), comenta que minuts després de produir-se es va informar el consell escolar. Es va soltar una de les mànegues amb què l'empresa treballa i va produir algunes esguitades de fang en el Col·legi. Per a evitar altres incidents, s'ha instal·lat una barrera provisional, el dilluns s'implantarà una definitiva, que a més mitigarà el soroll de les màquines.

El Sr. Álvaro, contesta a la resta de preguntes plantejades pel BLOC:
Sobre els tancament de terrassa, cal veure els expedients.
Infoquioscos. Informa que en este moment és cert no funcionen, però, perquè s'està adaptant la nova targeta ciutadana sobretot quant a lectors. Esperem que amb la nova targeta s'activen nous servicis com per exemple, accés a distintes gestions relatives al transport públic municipal i inclús al de valència capital, així com també a servicis de FGV.
Quant al tràfic de la zona de la Citroen, tornarà a insistir a nivell policial.
Desconeix que hi haja denúncies del tipus de què indica la Regidor i també que hagen pipi-can precintats.
Alboraya Actual. En altres governs la publicitat ja era una pràctica habitual, no té perquè estranyar. Continuaren, depenent del pressupost, necessitat, etc, res es descarta.
Responent a la problemàtica de Rei El senyor Jaume, explica que el Plans d'Emergències és global, no té sentit l'existència d'un Plans per barris. La neteja del clavegueram ha de fer-la la concessionària, i per descomptat, està previst la neteja del mateix per a estes dates. La problemàtica, en concret en Rei El senyor Jaume, ha vingut per un problema en el sobreeixidor d'un col·lector. A més de solucionar-ho, s'ha demanat explicacions a l'empresa constructora, perquè no tenia perquè haver-se produït. Es va detectar el motiu i s'ha posat solució.

El Sr. Balaguer (CIALBO), pregunta si s'ha adjudicat l'obra del Col·legi Ausias March i si és el cas, a quina empresa.
S'ha emés certificat de disponibilitat de terrenys?. En cas afirmatiu, sol·licita còpia del mateix.
En quin punt es troba el soterrament de la línia d'alta tensió.
Per a quan serà possible tindre un despatx en l'Ajuntament per als grups de l'oposició?
Prega la informació als regidors dels temes de Comissió i ple els arribe amb més anticipació.

El Sr. Álvaro (PP), quant a l'Ausias March, no coneix que l'obra estiga adjudicada. L'empresa CIEGSA va comunicar que hi havia al voltant de 21 ofertes i que al juny farien la baremació. En principi la setmana que ve hi ha una reunió amb l'empresa per a ampliar informació.
Quant a la disponibilitat de terrenys, se li facilitarà la còpia de l'informe.
En relació al soterrament de la línia, el projecte ja està fet i remés a Conselleria. Un veí confrontant va al·legar la falta de l'Estudi d'impacte ambiental i s'ha requerit a l'Ajuntament per a presentar-ho. Ja s'ha sol·licitat l'estudi i estarà preparat, segurament, la setmana que ve.
Quant al metre es pot informar en una comissió informativa. Informa que en el carrer València ja s'estan executant els murs pantalla. Al mateix temps al firmar-se els convenis de reserva urbanística amb els propietaris de terrenys els treballs de soterrament s'iniciaran en altres punts dels traçats i tasts en Canonge Juliá.
Responent al tema dels despatxos, s'està a l'espera de reformes en comte Zanoguera.
Comissions informatives. Este mes no havien pràcticament assumptes a dictaminar, la majoria dels assumptes eren informacions que es facilitaven de forma verbal. Les comissions s'han convocat per a la setmana d'abans del ple. No crega que s'haja fet tal mal.

El Sr. Chavarría (PSOE), prega se sol·licite als agricultors, que no cultiven els seus camps, que els mantinguen nets d'herbes, pels problemes que la brutícia dels mateixos ocasiona a confrontants i veïns de l'horta en general.

El Sr. Álvaro (PP), està d'acord, i explica que qualsevol queixa respecte d'això es transmet al Consell Agrari. Ho traslladarà perquè s'actue en conseqüència.

El Sr. Lanuza (PSOE), prega es revise el Plans d'Emergència, pareix que va haver-hi problemes en la forma d'extracció d'aigua.
Pregunta perquè no s'ha reculat a línia de fatxada l'edifici que s'està construint en la plaça.
Hi ha algun informe sobre els danys produïts per les inundacions hi ha previstes indemnitzacions?
Pregunta pel solar rústic que hi ha asfaltat en la rotonda d'entrada al municipi, s'ha iniciat alguna actuació ?
En quines condicions es va donar llicència a ONO per a cablejar el municipi? Es va donar permís per a cablejar el municipi sencer?
D'altra banda, pregunta, tots els metres que queden d'amiant en la xarxa d'aigua potable, i si hi ha previst algun plans de modernització.

El Sr. Álvaro (PP), quant al Plans d'emergències, explica que s'actualitza contínuament. El problema en diví mestre no vi produït per desconeixement de protecció civil, sinó per un fallada en les obres del col·lector, en este emplaçament.
Quant a l'obra en Plaça de la Constitució, es remet a D. Vicente Cabo perquè ho explique.
Quant a l'informe de danys, estan a l'espera del mateix.
El solar del concessionari serà objecte d'informe pels tècnics, de moment no pot informar-li respecte d'això.
L'acord amb ONO, ho va anar per a cablejar tot el municipi. La llei permet el que es denomina “sistema de xarxes compartides”. És conciente que hi ha zones del municipi que no estan cablejades, però on no hi ha cable si hi ha tubs de reserva, però la propietat és d'ONO, titular de la inversió.
Xarxa d'aigua potable. Hi ha un plans director que la concessionària de l'aigua potable ha de complir i es va a modernitzar tota la xarxa. S'ha començat amb el Centre Històric.

El Sr. Cabo (PP), explica el referent a l'obra de la plaça de la constitució. El problema és que la línia que han mantingut és la prevista en el Plans General. Es va proposar al propietari que els metres que perdia de fatxada se li donaren en la part lateral però ja hi havia pisos venuts i l'acord va ser impossible.

El Sr. Moratal (PSOE), sol·licita l'informe el que fa referència la pàgina 18 de l'acta núm. 13.
Per a quan la liquidació de 2006?
Demana, si és possible, es busque una altra ubicació menys molesta, a la maquinària que hi ha junt amb l'Ausias March.

El Sr. Álvaro (PP), respon, quant a la liquidació, s'està treballant en ella i la tindran llista com més prompte millor.
La maquinària junt amb l'Ausias March, es va ubicar on està perquè es va considerar pels tècnics que era el millor lloc possible. No obstant, es pot revisar la situació. Independentment, poden arbitrar-se sistemes de seguretat perquè no es cause cap perjuí.

Leer Mas...

lunes, 24 de septiembre de 2007

Comisión Informativa de Servicios Ciudadanos (24-09-07)

La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.
En esta comisión, se nos informó sobre la amplísima oferta en materia de deportes que ofrece Alboraia a través de diferentes clubes y de las instalaciones municipales y de los colegios. De lo que no tenemos noticia es del presupuesto que nuestro ayuntamiento dedica a estas actividades o su contribución económica a los distintos clubes. Cuando presenten los presupuestos, prometemos contárselo.
Se nos informó de la puesta en marcha de un estudio sobre discapacidad en el municipio que deberá recoger datos sobre el número de vecinos de Alboraia que padecen algún grado de incapacidad, en qué medida la padecen y con qué medios cuentan para subsanarla actualmente. Además se intentará hacer una labor mediadora entre las empresas y los afectados para su posible inserción en el mundo laboral, así como la concienciación de los comercios del pueblo para que hagan más accesibles sus instalaciones a estas personas.
Desde el grupo socialista, felicitamos a la concejala responsable de los servicios sociales, Virginia Garrigues, por esta iniciativa y a todo el equipo de gobierno.
Así mismo esperamos que los datos recogidos por este estudio pongan a Alboraia en disposición de hacer llegar a las personas dependientes de nuestro municipio, con la mayor celeridad posible, las ayudas y ventajas previstas por la nueva Ley de Dependencia dictada por el gobierno socialista, en el momento que el Gobierno de La Generalitat facilite los medios necesarios para su aplicación.
También se nos informó sobre las jornadas sobre drogodependencia, celebradas recientemente, así como de los talleres que organizará este año Bienestar Social. Lástima que dichos talleres sólo se realicen una vez cada año y a ellos sólo pueda asistir un número muy reducido de personas.
A su vez se puso en nuestro conocimiento las actividades extraescolares programadas para este curso. Dichas actividades no han sido acordadas o consultadas con las asociaciones de padres, cosa que, a nuestro juicio, sería de desear aún reconociendo que las actividades programadas tienen una buena aceptación entre los padres y madres y el alumnado de los diversos centros.

Leer Mas...

lunes, 17 de septiembre de 2007

Comisión Informativa de Territorio y Vivienda

La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.
Esta Comisión se ha reunido dos veces después de su constitución:

La primera el 23/07/07. En el punto DAR CUENTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PUBLICA, se nos informó del Plan de Participación Ciudadana en la futura urbanización de los sectores 1 y 2 dando cuenta de la obligación de presentar un Estudio de Integración Paisajística
Para la elaboración de este plan se piensa consultar a los ciudadanos mediante la encuesta que aparece en la página web del ayuntamiento. Deberíamos difundir al máximo esta encuesta para conseguir que se tome en cuenta al máximo la opinión de los ciudadanos de Alboraia.
El Ayuntamiento tiene que establecer los criterios de participación de los grupos de consulta: grupos de interés y grupos del lugar.

En la segunda (17/09/07). Los puntos a tratar fueron:
1.- INICIAR TRABAJOS PREPARATORIOS PGOU
2.- INFORMAR SOBRE LA Q DE CALIDAD
Con la asistencia del Alcalde, se nos informó de la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se iniciarán tomando como base el Concierto Previo. La idea fundamental que se nos transmitió es la voluntad de obtener el consenso de todos los grupos políticos y la necesidad de fomentar la participación.
También nos informaron de la concesión de la Q de Calidad a las playas de la Patacona y Saplaya, por lo que solicitamos que nos informaran que ítems se tenían en cuenta para la concesión de dicho certificado.
Es muy importante que tengamos conocimiento de todas vuestras sugerencias para poderlas aportar en su momento. Escribe aquí mismo tus comentarios. Gracias

Leer Mas...