miércoles, 10 de octubre de 2018

Pleno Municipal (15-10-2018)Pleno Municipal (15-10-2018)


SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 d'octubre de 2018
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Cessió del contracte de concesió d'obra pública per a la construcció i explotació d'una Residència per a persones majors (exp. 81/2002)

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació ordenança preu públic activitats educatives.


3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2326 a 2729/2018.C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 15 de octubre de 2018
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Cesión del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de una Residencia para personas mayores (exp. 81/2002)

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación ordenanza precio público actividades educativas.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 2326 a 2729/2018.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...