viernes, 16 de febrero de 2018

Pleno Municipal (19-02-2018)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 19 de febrer de 2018, 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,
A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de novembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de desembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.


2.1. Adhesió a l'associació internacional de ciutats educadores


3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


3.1 Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018


3.2. Aprovació expedient de modificació de crèdits 4/2018 per mitjà de transferències de crèdit amb diferent àrea de gasto.


3.3.  Modificació de crèdits 5/2018 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres crèdits (temporada estival platges 2018)


4. PROPOSICIONS.


4.1. Proposta d'aprovació compte general exercici 2016.- comissió especial de comptes


4.2. Compatibilitat curs 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilitat curs 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte de les resolucions núm. 101 a 403

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO


1ª Convocatoria: 19 de febrero de 2018, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.


1.1. Acta 13/2017 de 20 de noviembre .
1.2. Acta 14/2017 de 18 de diciembre.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.


2.1. Adhesión a la asociación internacional de ciudades educadoras


3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


3.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2018


3.2. Aprobación expediente de modificación de créditos 4/2018 mediante transferencias de crédito con diferente área de gasto.


3.3.  Modificación de créditos 5/2018 en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos (temporada estival playas 2018)


4. PROPOSICIONES.


4.1. Propuesta de aprobación cuenta general ejercicio 2016.- comisión especial de cuentas


4.2. Compatibilidad curso 2016_2017 Eduardo Monros


4.3. Compatibilidad curso 2017_2018 Eduardo Monros


5. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO


1. Dar cuenta de las resoluciones num. 101 a 403

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...