viernes, 13 de octubre de 2017

Pleno Municipal (16-10-2017)

Pleno Municipal (16-10-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 d'octubre de 2017 a les 20:30 h

Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. CESSIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DELS TERRENYS DE LA ZONA ESPORTIVA ANNEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMENAMENT DEFENSOR DEL VEÍ

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITS
2.2. ADHESIÓ AUTORITAT TRANSPORTE METROPOLITÀ

3. MOCIONS
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions 2075/2017 a 2377/2017.
2. Donar compte Decret 2017/2405 de 3 d'octubre.

C. PRECS Y PREGUNTES
------------------------------------------

ESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 16 de octubre de 2017 a las 20:30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINAS POR LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.
1.1. CESION A LA CONSELLERIA DE EDUCACION DE LOS TERRENOS DE LA ZONA DEPORTIVA ANEXA AL CEIP CERVANTES
1.2. NOMBRAMIENTO DEFENSOR DEL VECINO

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS
2.2. ADHESIÓN AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones 2075/2017 a 2377/2017.
2. Dar cuenta Decreto 2017/2405 de 3 de octubre.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...