viernes, 15 de diciembre de 2017

Pleno Municipal (18-12-2017)

Pleno Municipal (18-12-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria: 18 de desembre de 2017 a les 20:30 h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 d'octubre de 2017.


2. ASSUMPTES DICTAMINADOR PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. CONDECORACIÓ 25 ANYS OFICIAL POLICIA LOCAL

2.2.  APROVACIÓ RECEX 3/2017 (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS)

3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2681 a 2983 de 2017.

C. PRECS I PREGUNTES
--------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de diciembre de 2017 a las 20:30 h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS NTERIORES.

1.1. Acta 12/2017 de 16 de octubre de 2017.

2. ASUNTOS DICTAMINADOR POR LA COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. CONDECORACIÓN 25 AÑOS OFICIAL POLICÍA LOCAL

2.2.  APROBACIÓN RECEX 3/2017 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS)

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2681 a 2983 de 2017.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...