lunes, 20 de mayo de 2019

Pleno Municipal (20-05-2019)Pleno Municipal (20-05-2019)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de maig de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

A. PART RESOLUTIVA
1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Aprovació Reglamenteo Consell Participació Ciutadana.(12/2019
1.2. Inici expedient segregació (exp. 28- 2018)
1.3. Pròrroga contracte servici manteniment i neteja zones verdes (absis 1570/2019)
1.4. Millora zones enjardinades.(absis 1190/2019)
1.5. Conveni adhesió Consell de l’Horta de València.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I
ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Recex 4/2019 (reconeixement extrajudicial de crèdits- convenis aprovats pel ple per al pagament ajornat de deute  part de l'ejer. 2019)
2.2. Modificació de crèdits 11/2019 en la modalitat de suplements de crèdit finaciados amb rltgg.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions núm. 1110 a 1312 de 2019
2. Donar compte informe morositat 1t 2019
3. Donar compte informe pmp 1t 2019

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...