sábado, 16 de abril de 2016

Pleno Municipal (18-04-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de ABRIL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE
1aConvocatòria:
18 d'abril de 2016, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA
1. TOMA DE POSESION CONCEJAL
GYÖNGYVÉR SZÉKÁCS ARADI.
2. APROVACIÓ ACTA 3/2016 DE 2016.
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
3.1. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
3,2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE 2016 I PLANTILLA DE PERSONAL
4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.
4.1. DESESTIMACIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D'URBANISME.
5. MOCIONS
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 575 A 774 DE 2016.
2. DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ I INFORME D'ALCALDIA.
3. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 1ER TRIMESTRE 2016
4. DONAR COMPTE INFORME PMP 1ER TRIMESTRE 2016
C. PRECS I PREGUNTES

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1aConvocatoria:
18 de abril de 2016, 20:30H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA
1. TOMA DE POSESION CONCEJAL GYÖNGYVÉR SZÉKÁCS ARADI.
2. APROBACIÓN ACTA 3/2016 DE 2016.
3. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA
COMISÍÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.
3.1. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
3,2. APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016 Y PLANTILLA DE PERSONAL
4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS.
4.1. DESESTIMACIÓN ALEGACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE URBANISMO.
5. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 575 A 774 DE 2016.
2. DAR CUENTA INFORMES INTERVENCION E INFORME DE ALCALDÍA.
3. DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD 1ER TRIMESTRE 2016
4. DAR CUENTA INFORME PMP 1ER TRIMESTRE 2016
C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

lunes, 4 de abril de 2016

Pleno Municipal (5-04-2016) EXTRAORDINARIO

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ª Convocatòria: 5 d'abril de 2016 20:30 Lloc: Sala de Plens


ORDRE DEL DIA

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL EXERCICI 2014.


----------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ª Convocatoria: 5 de abril de 2016 20:30 Lugar: Salón de Plenos


ORDEN DEL DÍA  

A. PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

Leer Mas...