viernes, 14 de diciembre de 2018

Pleno Municipal (17-12-2018)
Pleno Municipal (17-12-2018)

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 17 de decembre de 2018 20:30
Lloc: Sala de Plens

https://www.youtube.com/user/webalboraya

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LACOMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. Compatibilitat cursos 2018/2019 Eduardo Monrós
1.2. Felicitacions agents policia local per intervenció en pluges i inundacions.

2. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm 3134 a 3537/2018

C. PRECS I PREGUNTE

------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de noviembre de 2018 20:30H

Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. Compatibilidad cursos 2018/2019 Eduardo Monrós
1.2. Felicitacines agentes policía local por intervención en lluvias e inundaciones.

2. MOCIONES
B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. Dar cuenta de las resoluciones núm 3134 a 3537/2018

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...