miércoles, 15 de marzo de 2017

Pleno Municipal (20-03-2017)
SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de març de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. ACTA 1/2017 DE 23 DE GENER
1.2. ACTA 2/2017 DE 27 DE GENER DE 2017
1.3. ACTA 3/2017 DE 20 DE FEBRER DE 2017

2.ASUNTOS DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.


2.1. BONIFICACIÓ ICIO A PLE (CRONOGRAMA)

2.2. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO EIGE

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 96 A 610/2017

2. DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS MOROSITAT I PMP 4T 2016

C. PRECS I PREGUNTES

------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ª Convocatoria: 20 de marzo de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. ACTA 1/2017 DE 23 DE ENERO
1.2. ACTA 2/2017 DE 27 DE ENERO DE 2017
1.3. ACTA 3/2017 DE 20 DE FEBRERO DE 2017

2.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. BONIFICACIÓN ICIO A PLENO (CRONOGRAMA)

2.2. SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO EIGE

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 96 A 610/2017

2. DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES MOROSIDAD Y PMP 4T 2016

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 8 de marzo de 2017

Pleno Municipal (09-03-2017) ExtraordinarioSESSIÓ  EXTRAORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 9 de març de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN  EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 9 de marzo de 2017
20:30
Lugar:Salón Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión extraordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PART RESOLUTIVA

1. DISSOLUCIÓ ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE PORT SAPLAYA I RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS.

2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 2016-2017
A. PARTE RESOLUTIVA

1. DISOLUCIÓN ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE PORT SAPLAYA Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAMINOS Y VIALES (PCV) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 2016-2017


Leer Mas...