lunes, 13 de julio de 2015

Pleno Municipal (16-07-2015) EXTRAORDINARIO

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ª Convocatoria:  16 de juliol de 2015, 20:30 h
Lloc: Auditori Municipal

A. PART RESOLUTIVA
1. PERIODICITAT SESSIONS PLE.
2. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES.
3. NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ORGANS COL.LEGIATS.
4. INDEMNIZACIONS I ASISTENCIES PER PRESENCIA EN ORGANS COL.LEGIATS DE  LA CORPORACIÓ
5, DONAR COMPTE DECRET 2015/1588 DE 7 DE JULIOL, DE DELEGACIONS.

6, DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS.

-------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1a Convocatoria: 16 de julio de 2015, 20.30 h
Lugar: Salón de Plenos
A. PARTE RESOLUTIVA.
1. PERIODICIDAD SESIONES PLENO.
2. CREACION COMISIONES INFORMATIVAS.
3. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS
4. INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS POR PRESENCIA EN ORGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACION
5. DAR CUENTA DECRETO 2015/1588 DE 7 DE JULIO, DE DELEGACIONES.

6. DAR CUENTA CONSTITUCION GRUPOS MUNICIPALES.


Leer Mas...