jueves, 14 de septiembre de 2017

Pleno Municipal (18-09-2017)Pleno Municipal (18-09-2017)

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1aConvocatòria: 18 de setembre de 2017 20:30 H
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de juny.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de juliol.

2. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. Donar compte resolucines núm. 1772 a 2074 de 2017.
2. Donar compte informe morositat 2T
3. Donar compte informe pmp 2T
4. Donar compte resolució núm. 1812/2017, d'aprovació de liquidació
pressupost 2016.

C. PRECS I PREGUNTES.

---------------------------------------------------
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
1aConvocatoria: 18 de septiembre de 2017 20:30 H
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 9/2017, de 19 de junio.
1.2. Acta 10/2017, de 17 de julio.

2. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. Dar cuenta resolucines num. 1772 a 2074 de 2017.
2. Dar cuenta informe morosidad 2T
3. Dar cuenta informe pmp 2T
4. Dar cuenta resolución num. 1812/2017,
de aprobacion de liquidacion presupuesto 2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...