viernes, 14 de noviembre de 2014

Pleno Municipal (17-11-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria: 17 de novembre de 2014 - 20:30 h

Lloc: Saló de sessions


A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Acta 11/2014 de 20 d’octubre

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

2.1. Modificació Ordenança Fiscal General. Termini IBI.
2.2. Renovació adhesió Conveni Ecovidre.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.

3.1. Aprovació inicial modificació Ordenança venta no sedentaria.
3.2. Incorporació bens al Inventari municipal

4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS EN COMISSIÓ INFORMATIVA.

4.1. Acord per a declarar “Festa de interés turístic de la C.V.” a la Setmana Santa d' Alboraya

5.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num. 2475/14 a 2711/2014.


C. PRECS I PREGUNTES


SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 17 de noviembre de 2014-20.30 h

Lugar: Salón de sesiones

 A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. Acta 11/2014 de 20 de octubre

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. Modificación Ordenanza Fiscal General. Plazos IBI.
2.2. Renovación adhesión  Convenio Ecovidrio.

3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCIÒN ECONÓMICA.

3.1. Aprobación inicial modificación Ordenanza venta no sedentaria.
3.2. Incorporación bienes al Inventario municipal.

4. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.

4.1. Acuerdo para declarar “Fiesta de interés turístico de la C.V.” a la Semana Santa de Alboraya.

5.  MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

1. Dar cuenta de las resoluciones num. 2475/2014 a 2711/14.


C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Alboraya a 13 de noviembre de 2014

Leer Mas...