martes, 25 de septiembre de 2012

Pleno Municipal (27-09-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SETEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 27 de Septiembre 2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTA 10/2012 DE 26 DE JULIOL

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI.
2.1. DESESTIMACIÓ AL•LEGACIONS I EXTINCIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB ALCAMPO DE 30 D'OCTUBRE DEL 2006

3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA.
3.1.DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2013.
3.2.AUTORITZACIÓ A EGUSA OPERACIÓ CRÈDIT AMB NOVAGALICIA BANC

4 AUTORITZACIÓ A EGUSA CONCERTAR OPERACIÓ CRÈDIT AMB BANKIA

5. MOCIONS PART DE CONTROL.
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
1.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1900/12
1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1901/12
1.3. DONAR COMPTE INFORME COMPLIMENT PLANS SANEJAMENT 2011
1.4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012
1.5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1698 Al 2053/12.

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...